با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه به‌منظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه محیط‌زیست است. پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی انجام شده است. تولیدات عملی در حوزه محیط‌زیست در بین سال‌های 2008 تا 2017 از بانک اطلاعاتی وب آف ساینس استخراج شدند. برای تحلیل داده‌ها و ترسیم نقشه‌های علمی از نرم‌افزارهای هیست سایت، ووس ویوِر و به‌منظور تحلیل داده‌ها آماری از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران در زمینه محیط‌زیست 8147 مدرک نمایه شده در این پایگاه دارد. بیشترین تعداد مدارک مربوط به سال 2017 است. ایران از لحاظ تعداد مدارک در این حوزه جایگاه 19 ام در جهان و جایگاه دوم را در خاورمیانه داراست. همچنین از لحاظ همکاری‌های بین‌المللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین همکاری‌های ایران با کشورهای ترکیه و ایالات‌متحده آمریکا است. همچنین نتایج حاکی از روند روبه رشد مدارک ایران در این حوزه است. با توجه به اینکه ایران از لحاظ تعداد مدارک و استنادات جایگاه خوبی را در خاورمیانه دارد اما از لحاظ میزان همکاری بین‌المللی و شاخص تخصص عملکرد ضعیفی داشته است که این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Status of Scientific Products of Iran in the Field of Environmental Sciences between 2008-2017 and Comparison with the Countries of the Middle East

نویسندگان [English]

  • Mohsen Fazeli varzaneh 1
  • Ali Ghorbi 1
  • Erfan Ghaderi Azad 2
  • Sepideh Fahimifar 3
  • Mahdi Bahmani 1

1 M.A. Student of Scientometrics, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A. Student of Information Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the quantitative and qualitative status of Iran's scientific production in the field of environmental sciences and compare it with the countries of the Middle East to know about position of Iran and helping to policy making decisions in the environmental field. The present study is scientometrics approach. Scientific products in the field of Environmental sciences between 2008 and 2017 extracted from WOS database. HistCite and VOSviewer software are used for data analysis and drawing of scientific maps, and for statistical analysis, Excel software has been used. The results showed that Iran has 8147 indexed documents in the field of environmental sciences. The highest number of documents is for 2017. In terms of the number of documents in this field, Iran ranked 19th in the world and has the second place in the Middle East, also, In terms of international cooperation in the world and in the Middle East, Iran is the most cooperative with the countries of the United States and Turkey. The results indicate the growing trend of Iran’s documents in this area. Considering that Iran has a good position in the Middle East in terms of the number of documents and citations, it has had a poor performance in terms of international cooperation and the Relative Specialization Index (RSI), which should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Products
  • Environmental Sciences
  • Iran
  • Middle East
  • Scientometrics
Adkins, D. & Budd, J. (2006). “Scholarly Productivity of US LIS faculty”. Library & Information Science Research, 28(3), 374-389.
 
Asnafi, S. (1998). “Study of the status of production of scientific information of faculty members of Natural Resources (forest and rangeland)”. Journal of National Library Studies and Information Organization Studies, 40, 97-115. [In Persian]
 
Chen, H., Jiang, W., Yang, Y., Yang, Y., & Man, X. (2017). “State of the art on food waste research: a bibliometrics study from 1997 to 2014”. Journal of Cleaner Production, 140, 840-846.
 
Djalalinia, S. Peykari, N. Baradaran, M. et al. (2017). “Contribution of Health Researches in National Knowledge Production: A Scientometrics Study on 15‑Year Research Products of Iran”. International Journal of Preventive Medicine, 8, 27-31.
 
Djalalinia, S. Peykari, N. Qorbani, M. et al. (2015). “Obesity Researches Over the Past 24 years: A Scientometrics Study in Middle East Countries”. International Journal of Preventive Medicine, 6(1), 38-44.
 
Li, W., & Zhao, Y. (2015). “Bibliometric analysis of global environmental assessment research in a 20-year period”. Environmental Impact Assessment Review, 50, 158-166.
 
Mamtora, J., Wolstenholme, J. K., & Haddow, G. (2014). “Environmental sciences research in northern Australia, 2000-2011: A bibliometric analysis within the context of a national research assessment exercise”. Scientometrics, 98, 265-281.
 
Mohammadi, M. Yousefi, A. (2014). “Assessment of Iran scientific production in the Microbiology, on the basis of citation, self-citation and immediacy index”. Caspian Journal of Scientometrics, 1(2), 14-21. [In Persian]
 
Morvoti, M. Hayati Z. (2013). “Study the status of science production in the area of change management at Thomson Reuters citations”. Journal of Evolution management, 8, 92-106. [In Persian]
 
Nazarzadeh Zare, M. Jamali, E. Arein, MA. Skrouchi, R. Nasiri Firuz, AR. (2014). “A Comparison of Scientific Productions of Iran with Competitor Countries in the Middle East in the Field of Education”. Caspian Journal of Scientometrics, 1(2), 22-31. [In Persian]
 
Nowruzi Chakoli, A. (2011). “Introduction to Scientometrics”. Tehran: samt.
 
Nowruzi Chakoli, A. Hasanzadeh, M. (2009). “The indexed scientific productions of Iran and Islamic countries of the Middle East region at WOS (2007-2003)”. Quarterly Journal of Knowledge Studies, 6, 89-106. [In Persian]
 
Osareh, F. (2009). “From bibliometrics to webometrics: an analysis of basics, comments, rules and indicators”. Tehran: Ketabdar. [In Persian]
 
Peykari, N. Djalalinia, S. Kasaeian, A. et al. (2015). “Diabetes research in Middle East countries; a scientometrics study from 1990 to 2012”. International Journal of Preventive Medicine, 20(3), 253-262.
 
Sabzevari, N. Jalali dizaji, A. Momeni, E. (2015). “Mapping of Scientific Production of the Addiction Substance at the Web site of the University of Science and Technology in 2008-2013”. Journal of Knowledge Studies, 2, 109-126. [In Persian]
 
Salim, H. K., Padfield, R., Hansen, S. B., Mohamad, S. E., Yuzir, A., Syayuti, K., et al. (2018). “Global trends in environmental management system and ISO14001 research”. Journal of Cleaner Production, 170, 645-653.
 
Soheili, F. Osareh, F. Faraj Pahloo A. (2014). “Analysis of the structure of social networks is also the authorship of information science researchers”. Iranian Journal of Information Processing and Management, 29 (1), 191-210. [In Persian]
 
Sotoudeh, H. Marvoti, M. (2013). “The status of science production in the field of patient rights at Thomson Reuters citations based on the contribution of Iran to international research”. Journal of Health Information Management, 28, 833-847. [In Persian]
 
Stare, J. Kejzar, N. (2014). “On standardization of the Activity Index”. Journal of Informetrics, 8(3), 503-507.
 
Sun, J., Wang, M. H., & Ho, Y. S. (2012). “A historical review and bibliometric analysis of research on estuary pollution”. Marine Pollution Bulletin, 64, 13-21.
 
Tirgar, A. Aghalari, Z. (2015). “Assessing scientific outputs of Human Sciences Journals regarding resistive economy”. Caspian Journal of Scientometrics, 2(2), 16-23. [In Persian]
 
Vafayian, A. (2017). “Study of the status of scientific production in the field of musical information retrieval at the Scopus base”. Journal of Scientometrics, 3(1), 30-48. [In Persian]
 
Yaminfirooz, M. Razavi, MH. Hosseini, E. Adabi Firoozjah, H. Narimani, H. (2014). “Contribution of Iran in Sport Sciences production in the World, Asia and Middle East”. Caspian Journal of Scientometrics, 3(2), 30-37. [In Persian]
Zare Benadvakaki, M. Ovlia, MS. (2012). “The position of Iran in the scientific production of engineering”. Journal of Approach, 48, 79-90