با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

2 استاد، گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‌زیست

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به اینکه حساسیت جوامع درباره چالش‌های پایداری و گسترش آن در حال افزایش است، توسعه شهرهای پایدار به‌عنوان چالش دیگری توسعه یافته است در این میان همواره آموزش به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه پایداری مطرح می‌گردد. در برنامه‌ریزی و اجرای آموزش برای پیشرفت پایدار، مدارس نقش گسترده‌ای ایفا می‌نمایند. هدف از این تحقیق ایجاد یک چارچوب و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مربوط به مدارس پایدار در راستای توسعه شهرهای پایدار در ایران است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته و اکتشافی می‌باشد که در دو فاز کمی و کیفی اجرا شده است که در فاز کیفی شاخص‌های مربوط به مدارس پایدار که توسط مطالعه متون و نظرخواهی خبرگان استخراج‌شده است و در فاز کمی، تعیین وزن متغیرهای استخراجی، با استفاده از روش ANP و با پاسخگویی 20 تن از متخصصین این حوزه انجام گردید. پس از تجزیه‌وتحلیل پرسش‌نامه مقایسات زوجی به کمک نرم‌افزار EXCEL و Super Decision وزن شاخص‌ها مشخص گردید. نتایج تحلیل نشان داده است که: مؤلفه دانش‌آموز با وزن (33017/0)، معلم (29086/0)، برنامه درسی (12801/0) سازمان مدرسه (11942/0)، آموزش (11382/0)، ارتباطات (01772/0) به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر تلفیق مؤلفه‌های پایداری مدارس در طراحی شهر پایدار هستند. با توجه به رسالت آموزش‌وپرورش در پایداری و رشد شهرهای پایدار و در راستای حرکت تدریجی مدارس به سمت پیشرفت پایدار، تغییرات مطابق با معیارهای مدارس ضروری است؛ و می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اولویت‌دار توسعه شهرهای پایدار موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Sustainable Schools Model to Develop Sustainable Cities Analisis of Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

  • Hoda Taie 1
  • Seyed Mohammad Shobeiri 2
  • Javad Hatami 3
  • Maryam Larijani 4

1 Ph.D. Student of Environmental Education ,Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Professor of Environmental Education, Payame Noor University and The Head of UNESCO Chair on Environmental Education, Tehran, Iran

3 Professor of Educational Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University

چکیده [English]

As societies' sensitivity to the challenges of sustainability grows and expands, the development of sustainable cities has developed as another challenge, with education always being one of the tools of sustainable development. Schools play a wide role in planning and implementing education for sustainable development. The purpose of this study is to establish a framework and rank components of sustainable schools in order to develop sustainable cities in Iran. The present study is a mixed and exploratory study conducted in both qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, indicators of sustainable schools extracted by the study of literature and expert opinion, and in the quantitative phase, weighting of extractable variables using the method The ANP was conducted by 20 experts in the field. After analyzing the paired comparisons questionnaire, the weights of the indices were determined using EXCEL and Super Decision software. The results of the analysis showed that: student component with weight (0.33017), teacher (0.29086), curriculum (0.12801), school organization (0.11422), education (0.11382), and communication (0.1772). Have the most impact on the integration of school sustainability components in sustainable city design, respectively. Given the mission of education in the sustainability and growth of sustainable cities and in line with the gradual movement of schools towards sustainable development, changes to school standards are essential; and can be considered as one of the priority components of sustainable city development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schools
  • Sustainable
  • Network Analysis
  • Sustainable City
Adami, P., Diyanat, A. (2015). Sustainability Analysis of Schools with Sustainable Development Approach, The First Iranian Specialized Conference on Architecture and Urban Development, Shiraz Institute of Science and Technology, Shiraz, Iran.[In Persian]
Atafar, A., Ansari, M.E., Talebi, H. & Nilipour Tabatabai, A. (2008). Desired Model of Sustainable University in Iranian Higher Education System, 6thInternational Conference on Management. [In Persian]
Bayrami, S.(2011), Sustainable Architecture Approaches, First National Conference on New Thoughts and Technologies in Architecture, Tabriz, Tabriz Architectural Engineers Association, https://www.civilica.com/Paper-NTA01-NTA01_282.html[In Persian]
Day, E. (2009). Fostering Whole-Systems Thinking Through Architecture: Eco- School Case Studies in Europe and Japan, eCommons@Cornell. Retrieved at April 30, 2012, from the website temoa: Open ducational Resources (OER) Portal at http://www.temoa.info/node/16676
Dehshiri, P. & Emadian Razavi, Z. (2013). Sustainable School, The first conference on sustainable architecture and urban spaces, Mashhad. [In Persian]
Eftekhari, A., Mahmoudi, S., Ghaffari, Gh. & Pourtahari, M. (2015). Explaining the Spatial Pattern of Social Capital in Sustainable Rural Development Case Study: Rural Khorasan Razavi Province, Space Economics and Rural Development, 4 (1), 87-87. [In Persian]
 EL-Nwsany، R.,، Maarouf، I. & el-Aal، W. (2019).Water management as a vital factor for a sustainable school، Alexandria EngineeringJournal، 58(1), 303-313. https://doi.org/10.1016/j.aej.2018.12.012.
Gough، A. & Sharpley، B. (2005). Educating for a sustainable future: A national environmental education statement for Australian schools. Carlton South، Vic: Curriculum Corporation for the Australian Government Department of the Environment and Heritage.
Khalkhali, A. & Gharamani, Sh. (2012). Comprehensive quality management, predicting the value of quality institutionalization in schools. New Approach in Educational Management, 3 (10), 1-20. [In Persian]
Mohammadi, B., Mohammad Khani, P. & Gholizadeh, M.H. (2017). Preparing Iran's Climate Map Using Forecasted Average Rating Index, Journal of Geographical Research, 32 (2), 21-39. [In Persian]
Moharramnejad, N. & Heydari, O. (2006). Developing a Sustainable Development Management Model for Environmental Education for the Young Generation of the Country, Developing a Sustainable Development Management Model for the Environment for the Young Generation, Journal of Environmental Science and Technology, 8, 77-68. [In Persian]
Rezaei, M., Ahmadi, Gh. A., Imam Jomehe, S. M. R. & Nasri, S. (2018). Investigating the Consideration of Education Components for Sustainable Development in Elementary Social Sciences Curriculum, Research in Curriculum (Knowledge and Research in Educational-Curriculum), 15 (30), 28-42. [In Persian]
Saaty T.L. & Takizawa M. (1986). Dependence and independence - from linear hierarchies to nonlinear networks. European Journal of Operational, 26(2), 229-237.
Saaty,T.L. (1999),"FundamentalsoftheAnalyticNetworkProcess",Proceedingsof ISAHP1999,Kobe,Japan.
Safari, Z. & Malek Mahmoudi, R. (2010). Green School, Sustainable Approach to Designing Educational Centers, Second Sustainable Architecture Conference. https:// www.civilica.com/ Paper-Ncsustainarch02- Ncsustainarch02_ 054.html.[In Persian]
Shobeiri, S.M. (2015). Effective Teaching and Learning Methods of Environmental Education in Education, Journal of Education, 124, 159-177. [In Persian]
Singhri, M., Zandi Moheb, A., Khanloo, N. & Tutunchi, S. (2013). Explaining Sustainable School Design Principles, International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Urban Development, https://www.civilica. com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_2157. html. [In Persian]
Sodiq, A.,.Baloch, A.B., Shoukat,N. & MohamoudJama,A. (2019) owards modern sustainable cities: Review of sustainability principles and trends, Journal of Cleaner Production, 227, 972-1001.
Tascı, B. G. (2015). Sustainability” Education by Sustainable School Design, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 868-873.
Taylor, A. (1993). The learning environment as a three-dimensional textbook, Children's Environments, 10 (2), 170-179.
Zarabadi, Z. & Abdollah, B. (2013). Evaluation of Factors Affecting the Development of Chabahar Free Tourism Industry Using Network Analysis Process (ANP) Method. Iranian Journal of Architecture and Urban Planning, 6, 37-48.