با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و دبیر آموزش‌وپرورش استان تهران، دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه مسائل محیط­زیستی ریشه­های اجتماعی دارند و بنابراین شناخت نگرش­های افراد در مورد محیط‌زیست، مهم است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با نگرش زیست­محور در بین دانش­آموزان دبیرستانی انجام شد. جامعه­ی آماری این پژوهش، دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 450 نفر به دست آمد و روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی بود. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه بود. اعتبار پرسش‌نامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای بهره­مندی از منابع آگاهی­بخش و تصور از عملکرد محیط­زیستی خانواده، دارای رابطه معنادار با دانش محیط­زیستی هستند؛ همچنین دانش محیط­زیستی و ارزش­های محیط­زیستی، رابطه معناداری با نگرش زیست­محور داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل­شده­ی متغیرها در معادله­ی رگرسیون، 18 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می­شود و ارزش­های محیط­زیستی، بیشترین اثر کلی را بر روی نگرش زیست­محور دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Level of Environmental Attitude of High School Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mirzaei 1
  • Hamed Sayarkhalaj 2
  • Majid Fatemi Khesal 3
  • Mohammad Khanmohammadi 4

1 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University

2 Ph.D. Student in Sociology, Isfahan University

3 Ph.D. Student in Sociology, Ferdowsi University

4 M. A. in Sociology, Payam Noor University

چکیده [English]

Today, environmental problems have social roots and, thus, it is important to know the attitudes of individuals about the environment. In this regard, the research with the aim of study the factors related with environmental attitude in the high school students the has been done. The statistical population of this research, were high school students of Tehran that 450 individuals were selected by using of cluster random sampling by using of Cochran formula. The research is of survey type and questionnaire is the tool of data collecting. The questionnaire Validity is of formal type and its reliability is measured using Cronbach's alpha. The results show that is benefit from informed sources and Imagination of the family's environmental performance has a significant relationship with the environmental awareness. Also environemtal awareness and environemtal values has a significant relationship with the environmental attitude. Results of regression analysis show that, according to the adjusted coefficient of determination variables in the regression equation, 18% of the variance of the dependent variable is determined by the independent variables; and environmental values, has the greatest total effect on the environmental attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environmental Values
  • Environmental Awareness
  • Environmental Performance
  • Environmental Attitude

Aslanova, F., Almarous, G., Alemari, KH., Awida, R. and Suchoglu, H. (2017) Determination on Attitude and Behaviors of the Students from Libya and Turkey about Environmental Concerns. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13 (8), 5413-5423.

Cohen, B. (2006) Introduction to sociology. Translator: Solasi, M. Tehran, Tootia. [In Persian]

Dunlap, R. E. and Van Liere, K. D. (1978) The New Environmental Paradigm: A Proposed Measuring Instrumental and Preliminary Results. Journal of Environmental Education, 9, 10-19.

Environmental Performance Index (EPI) report, (2016) Available in: http://epi.yale.edu/ epi/country-profile/ iran. Access in: 23/09/2017.

Farahmand, M., Shokohifar, K. and Sayarkhalaj, H. (2014) A study of social factor affecting environmental behavior of residents of the city of yazd. Urban studies, 4 (10), 109-141. [In Persian]

Fazeli, M. and Jafar Salehi, S. (2013) The gap between attitude, knowledge and environmental behavior of tourists. Tourism management studies (tourism studies), 8 (22), 137-161.

Foroutan Kia, S., Porter Karouni, M., Hoseinzadeh, A. & Heidari, A. (2011) An Investigation into the Effect of Family on Improving Environmental Awareness: Pre-university Students of Ahvaz City. The 5th National Congress and Specialized Fair of Environment Engineering. Tehran. [In Persian]

Hooshmandan Moghadamfard, Z., Akhbar, I. and Shams, A. (2016) Effective factors on environmental awareness of agricultural high school students. Agricultural education administration research, 8 (37), 73-84. [In Persian]

Kaiser, F.G., Wolfing, S. and Fuhrer, U. (1999)Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal of Environmental Psychology, 19, 1-19.
Kaur, R. (2015) Relationship between environmental awareness and environmental attitude of primary school teachers. Asian Journal of Multidimensional Research, 4 (3), 191-196.
Kerret, D. and Shvartzvald, R. (2013). Where There’s a Will There’s a Way — A Theoretical Analysis of the Connection Between Social Policy and Environmental Performance. Theoretical inquiries in law, 14 (1), 245-271.

Lin, L. (2016)  An exploration of the correlational relationship between nature-based tourists’ environmental knowldege and environmental attitude. Master thesis, Department of business and economics, Linnaeus University.

Meinhold, J. L. and Malkus, A. J. (2005) Adolescent environmental behaviors. Can knowledge, attitudes, and self-efficacy make a difference? Environment and Behavior, 37 (4), 511- 532.
Peer, S., Goldman, D. and Yavetz, B. (2007) Environmental Literacy in Teacher Training: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students. The journal of environmental education, 39 (1), 45-59.

Rezaei, M. and Shobeiri, S. M. (2015) The relationship between the degrees of using ICT (with an emphasis on the Internet) with the environmental literacy of students. Journal of human and enivronment, 12 (4), 40-58. [In Persian]

Sabzehei, M. T., Gholipoor, S. and Adinvand, M. (2016) A Survey of the Relationship Between Environmental Awareness, Attitude and Pro-environmental Behavior of Female Students at Qom University. Journal of Environmental education and sustainable development, 4 (4), pp, 5-16. [In Persian]

Salehi, S. (2010) New Environmental Paradigm and Energy Consumption. Journal of cultural studies communication, 6 (20), 197-216. [In Persian]

Salehi, S. and Karimzadeh, M. (2014) An Analysis on Relationship Between Environmental Values and New Environmental Attitudes (Case study: Urmia). Journal of studies communication, 10 (37), 153-170. [In Persian]

Salehi, S. and Pazokinejad, Z. (2014) An Analysis of Social Factors Influencing Student Environmental Attitudes and Performance. Journal of Applied Sociology, 25 (3), 71-88. [In Persian]
Salehi, S., Kabiri, A. and Karmizadeh, S. (2016) A Study of Gender and Environmental Attitude (Case study: Urmia). Journal of environmental scinece andtechnology, 18 (1), 150-161. [In Persian].

Salehi, S., Pazokinejad, Z. and Emamgholi, L. (2012) Education and environment (attitude, knowledge and environmental behavior of students). Journal of education, 20 (2), 171-190. [In Persian]

Shobeiri, M., Shahhosseini, N. and Taei, H. (2010) Improving the quality of environmental education in the elementary period of Iran based on comparative study - analysis of the elementary period in the UK and Germany. Congress of environmental engineering, University of Tehran. [In Persian]

Shobeiri, S. M., Farajollahi, M., Koohi Aghdam, E. and Meiboudi, H. (2013) The Relationship between Using Mass Media (with Emphasis on TV) and Promotion of Teachers' Environmental Literacy. Quarterly journal of information and communication technology in educational sciences, 1 (13), 23-40. [In Persian]

Yildiz, N., Yilmaz, H., Demir, M. and Toy, S. (2011) Effects of Personal Characteristics on Environmental Awareness; a Questionnaire Survey with University Campus People in a Developing Country, Turkey, Scientific Research and Essays, 6 (2), 332-340.

Zare Shahabadi, A., Sayarkhalaj, H. and Aghaabdollah Mahootfooroosh, S. (2016) Factors Associated with Environmental Behavior in the Urban Environment (Case Study: the Citizens of the City of Karaj). Journal of environmental education and sustainbale development, 5 (1), 27-39. [In Persian]

Zsuzsanna, F., Piko, B., Kovacs, S. and Uzzoli, A. (2009) Air Pollution Is Bad for my Health: Hungarian Children’s Knowledge of the Role of Environment in Health and Disease. Health & Place, 15, 239– 246.