با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

3 دکتری توسعه روستایی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه تخریب محیط­زیست و عدم آگاهی کشاورزان در مسائل مربوط به آن یکی از چالش‌های مهم در مناطق روستایی است؛ لذا رفتارهای محیط­زیستی پایدار در این مناطق، در تحقق اهداف توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی پایدار کشاورزی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش کشاورزان شهرستان زنجان بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر از آن­ها از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان قبل از پیش‌آزمون مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیش‌آزمون بین 30 نفر خارج از نمونه آماری و محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 72/0 تا 88/0) ارزیابی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم­‌افزارهای SPSS24 و AMOS22 انجام گرفت. داده‌­های گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج مدل ساختاری مستقیم نشان داد بین متغیرهای هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده و نگرش محیط­زیستی با متغیر وابسته رفتار محیط­زیستی پایدار در کشاورزی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد؛ همچنین، بر اساس نتایج مدل ساختاری میانجی مشخص شد که متغیر نیت محیط‌زیستی در رابطه بین متغیرهای مستقل با رفتار محیط­زیستی پایدار در کشاورزی دارای نقش میانجی می‌باشد و این متغیرها 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediation Role of Intent in Analysis of the Factors Influencing Farmers Sustainable Environmental Behavior in Zanjan Township: Application of Theory of Planned Behavior

نویسندگان [English]

  • Matin Moghim 1
  • Mohammad Badsar 2
  • Mehdi Ghasemi 3

1 MSc Student of Rural development, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development,, University of Zanjan

3 Ph.D. of Rural Development, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan

چکیده [English]

Today, environmental degradation and the lack of awareness of the farmers about its issues is one of the major challenges in rural areas .Therefore, sustainable environmental behavior in these areas is very important to achieve national development goals. Therefore, this study has been conducted with the aim of investigating the mediation role of intention in analysis of the factors influencing sustainable environmental behavior among farmers. The study population was consisted of farmers in Zanjan township that according to Cochran’s formula, 300 of them were selected by multistage sampling method. A questionnaire was used as research tools. Face and content validity of the questionnaire had been confirmed by panel of experts and key informant before the pre-test stage. The reliability of instrument was assessed by conducting a pilot study among 30 samples out of the original sample. The reliability of instrument for the all sections based on Cronbach's alpha coefficients value (in the range of 0.72 to 0.88) shows acceptable level of internal consistency. Data analysis was performed by SPSS24 and AMOS22 software. The collected data was analyzed using structural equation modeling technique. The results based on direct structural model showed that there is a positive and significant effect between variables such as subjective norms, perceived behavioral control and environmental attitudes with the dependent variable of sustainable environmental behavior in agriculture. Also, based on the mediation structural model specified that intention variable had a mediation role on the relationship between independent variable with sustainable environmental behavior in agriculture and these variables explained 39% of variances of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental behavior
  • Subjective norms
  • Planned behavior
  • Environmental attitudes
  • Intention
 
 
 
Ahmadiyan, D. Haghighatiyan, M. (2016). “The sociological analysis of role of cultural factors on the Urban Environmental Behavior (case study: Citizens’ Kermanshah city)”, Urban Sociological Studies, 6(18), 51-76. ]In Persian [
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Akintunde, E. A. (2017). “Theories and Concepts for Human Behavior in Environmental Preservation”. Journal of Environmental Science and Public Health, 1(2), 120-133.
Andersson, M. & von Borgstede, C. (2010). “Differentiation of determinants of low-cost and high-cost recycling”. Journal of Environmental Psychology, 30(4), 402-408.
Asadi, M. Mehrabi, M. (2018). “Studying the Background and Social Factors Influencing the Environmental Behavior of Bandar Abbasi Residents”. Journal of Hormozgan Cultural research review, 10(15), 118-132. ]In Persian [
Azmi, A. Motielangrodi, H. (2011). “Review on Rural Environmental problems in Iran and Solutions in resolving these problems”. Housing and Rural Enviroment, 30(133), 101-115. ]In Persian [
Badsar, M. Karami, R & Karami, E. (2018). Utilizing structural equation modeling for social and rural development research with Amos software, University of Zanjan press. ]In Persian [
Barr, S. (2003). “Strategies for sustainability: citizens and responsible environmental behaviour”. Area, 35(3), 227-240.
Braakhuis, J. (2016). Predicting pro-enviromental behavior. Master thesis, Utrecht University.
Bronfman, N. Cisternas, P. Lopez-Vazquez, E. Maza, C. and Oyanedel, J. (2015). “Understanding attitudes and pro-environmental behaviors in a Chilean community”. Sustainability, 7, 14133-14152.
 Conservation practices in Belgium: an examination of the theory of planned behaviour in the agri-environmental domain. Land use policy, 27(1), 86-94.
 Cooper, B. (2016). “What drives compliance? An application of the theory of planned behaviour to urban water restrictions using structural equation modeling”. Applied Economics, 49(14), 1426-1439.
Ghanem, S. (2018). “The relationship between population and the environment and its impact on sustainable development in Egypt using a multi-equation model”. Environment, development and sustainability, 20(1), 305-342.
Golshiri esfahani, Z. & Saraei, M. (2011). “Strategic Planning for Rural Environmental System Using SOWT Analysis (Case Study: Gandoman District, Boroojen Township)”. Journal of Rural Research, 1(4), 73-98. ]In Persian [
Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (seventh ed.). United State of Amreica: Pearson prentice hall.
Hasheminezhad, A. Yazdanpanah, M. (2016). “Determine Factors That Influenced Students’ Intention Regarding Consumption of Organic Product: Comparison Theory of Planned Behaviour and Health Belief Model”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 817-831. ]In Persian [
Hayes, A. F. (2009). “Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium”. Communication Monographs, 76(4), 408-420.
Hejazi, Y. Eshaghi, S. (2014). “Explaining Rural people Environmental Behavior Based on the Theory of Planned Behavior: A case from West Provinces of Iran”. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development research, 45(2), 257-267. ]In Persian [
Hejazi, Y. Karami darabkhani, R. Hoseini, M. Rezaei, A. (2017). “Investigating the effective factors on environmental behavior of environmental NGOs memebers in Tehran Province”. Journal of Enviromental Studies, 43(1), 17-30. ]In Persian [
Hemayatkhah Jahromi, M. Ershad, F. Danesh, P. & Ghorbani, M. (2017). “Explore Environmental Behavior Based on the Model of TBP”. Quality Journal of Social Development (Previously Human Development), 11(3), 31-66. ]In Persian [
Hemayatkhah Jahromi, M,. Ershad, F. Danesh, P. Ghorbani, M. (2017). “Socialogical Study of Relationship between Knowledge, Attitudes and Environmental Behaviors (Case of study of Tehran University Student)”. Journal of social problems of Iran, 8(1), 5-25. ]In Persian [
Hlaing, K. S. (2016). “The effects of environmental knowledge, environmental attitude and Socio-Demographic factors on proenvironmental behavior in Mandalay”.A Research Report Submitted to the Myanmar Academy of Arts and Science.
Hung, S. Y. & Chang, C. M. (2005). “User acceptance of WAP services: test of competing theories”. Computer Standards and Interfaces, 27(4), 359-370.
Kaviani Rad, M. (2010). “The Spatial Analysis of the Environmental Risks and Ecological Crises in Iran”. Strategic Studies Quarterly, 13(48), 33-58. ]In Persian [
Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling: The Guilford Press.
Klockner, C. A. (2013). “A comprehensive model of the psychology of environmental behaviour—A meta-analysis”. Global environmental change, 23(5), 1028-1038.
Krajhanzl, J. (2010). “Environmental and proenvironmental behavior”. School and Health, 21, 251-274.
Li, M. & Cai, L. A. (2012). “The effects of personal values on travel motivation and behavioral intention”. Journal of Travel Research, 51(4), 473-487.
Macovei, O. I. (2015). “Applying the theory of planned behavior in predicting proenvironmental behaviour: The case of energy conservation”. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 11(4), 15-32.
Mallinckrodt, B. Abraham, T. W. Wei, M. & Russell, D. W. (2006). “Advance in Testing Statistical Significance of Mediation Effects”. Journal of Counseling Psychology, 53, 372–378.
Mancha, R. M. & Yoder, C. Y. (2015). “Cultural antecedents of green behavioral intent: An environmental theory of planned behavior”. Journal of Environmental Psychology, 43, 145-154.
Mifsud, M. (2011). “An investigation on the environmental knowledge, attitudes and behavior of maltese youth”. US-China Education Review, 3, 413-422
Milfont, T. L. & Duckitt, J. (2010). “The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes”. Journal of environmental psychology, 30(1), 80-94.
Mousapour, K. & Naeimi, A. & Rezaei, R. (2018). “Demographic Analysis of Villagers’ Perception toward Environmental Sustainability of Rural Areas in Baghmalek Township, Khuzestan Province”. Agricultural Extension and Education Research, 11(1), 53-66.]In Persian [
Naddafi, K. Yunesian, M. Mesdaghinia. A. Mahvi, A. & Asgari, A. (2007). “Noise Pollution in Zanjan City in 2007”. J Adv Med Biomed Res. 16 (62),85-96 [In Persian].
Naeimi, A., Rezaei, R. & Mousapour, S. (2018). “Analysis of Environmental Factors Affecting Environmental Conservation Behavior of Villagers in Baghmalek Township, Khuzestan Province.” Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 14(1), 1-22. ]In Persian [
Qi-yan, W. Yan-li, Li. (2011). “Research on Status and Influence Factors of Citizen's Environmental Behaviors in Beijing”. Energy Procedia, 5, 2103-2107.
Rahimi Faizabadi, F. Yazdanpanah, M. Forouzani, M. Mohammad Zadeh, S. & Burton, R. (2017). “Explanation of Farmers Water Conservation Behavior Theory: The Case of farmers in Aleshtar County”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 12(2), 1-17. ]In Persian [
Salehi, S. Emamgholi, L. (2013). “Cultural capital and environmental attitude and behaviors (Case Study: Kurdistan Province)”. Iranian Association of cultural Studies and Communications, 28, 91-120. ]In Persian [
Seifi, R. Chizari, M. Abbasi, E. (2018). “Factors Affecting Framers’ Soil Conservation Behavior in West Azerbaijan Province: A Cultural Approach”. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 13(2), 219-234. ]In Persian [
Sharafi, L. Ali-Beygi, A. (2016). “Assessment Pattern of Rural Environmental Sustainability Case: Shervineh Village in Javanrud County”. Space Economy and Rural Development, 4(12), 115-132. ]In Persian [
Sohrabzadeh, H. (2016). “Women, natural resources and environmental conservation”, Journal of Message of woman, No: 156. ]In Persian [
Sojasi qeidari, H. Faal Jalali, A. (2018). “Assessing the Villagers’ Environmental Behavior and Awareness (Case Study: Zanglanloo Rural District)”. Spatial Planning, 8(1), 29-50. ]In Persian [
Statistical Center of Iran. (2017). Population and housing Census. ]In Persian [
Varoglu, L. Temel, S. & Yılmaz, A. (2018). “Knowledge, attitudes and behaviours towards the environmental issues: Case of Northern Cyprus”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(3), 997-1004.
Veisi, H. (2018). “Factors Influencing the Environmental Behavior of Farmers: A Case Study in Greenhouse Cucumber Production Systems”. Environmental Education and Sustainable Development, 6(3), 23-36. ]In Persian [
Wang, P. Liu, Q. & Qi, Y. (2014). “Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China”. Journal of Cleaner Production, 63, 152-165.
Wang, Q. Y. & Li, Y. L. (2011). “Research on Status and Influence Factors of Citizen's Environmental Behaviors in Beijing”. Energy Procedia5, 2103-2107.
Wang, Y. Liang, J. Yang, J. Ma, X. Li, X. Wu, J., & Feng, Y. (2019). “Analysis of the environmental behavior of farmers for non-point source pollution control and management: An integration of the theory of planned behavior and the protection motivation theory”. Journal of environmental management, 237, 15-23.
Wang, Y. Yang, J. Liang, J. Qiang, Y. Fang, S. Gao, M. & Feng, Y. (2018). “Analysis of the environmental behavior of farmers for non-point source pollution control and management in a water source protection area in China”. Science of The Total Environment633, 1126-1135.

Yazdani, H. Shams, A. (2016). The Effect of Social Capital on the Environmental Behavior of Villagers in Marivan City. Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 86-75. ]In Persian