با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

چکیده

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت‌ کربن در مؤسسات آموزش ‌عالی از دیدگاه مدیران دانشگاه رازی (ستادی و آموزشی) موردبررسی قرار گرفت. پژوهش کمی حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی است که اطلاعات موردنیاز آن، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت جمع‌آوری شده است. جامعه این پژوهش، 175 نفر از مدیران دانشگاه رازی بودند که با استفاده از روش سرشماری (تمام‌شماری) موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد اقدامات شاخص دانشگاه رازی در مدیریت کربن، «افزایش فضای سبز و کاهش مصرف آب» با میانگین (05/4 و 47/3 از 5) بوده اما مسئولین دانشگاه مواردی مشابه «کاهش ردپای کربن در اجرای فعالیت‌های تجاری و تصمیم‌گیری‌ها» و «اصول مدیریت کم‌کربن در تهیه مواد و تدارکات» را کم مدنظر داشته‌اند (میانگین 09/2 و 91/1 از 5) که نشان می‌دهد نیاز است نگرش مدیران نسبت به کاهش کربن بالابرده شود. روش‌هایی از مدیریت کربن که مشارکت دانشگاهیان و درنظرگرفتن اهداف کاهش کربن را لازم دارد میانگین‌های پایین، (حدود 2 از 5) داشتند. همچنین، از نظر پاسخ‌گویان موانع مدیریت کربن در دانشگاه بیشتر به بعد انسانی و نرم‌افزاری مرتبط بود تا مسائل فنی و سخت‌افزاری. راه‌حل‌ها نیز مؤید ضرورت برونی‌سازی برنامه مدیریت کربن در فرایندهای عملکردی بودند. مشخص شد دانشگاه رازی در زمینه مدیریت کربن دیدگاه بالا به پایین دارد که مؤید دستوری بودن این برنامه‌ها می‌باشد. برای استقرار نظام مدیریت‌کربن، پیشنهادهایی ارائه گردید مانند مشارکت دانشگاهیان در امور مختلف، مد‌نظر قرارگرفتن کاهش ردپای کربن در تمامی فعالیت‌ها، نظارت، ارزیابی و نیز بازنگری و اصلاح آن‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing effective factors on carbon management at higher education institutions (Case study: Razi University)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Karimi 1
  • Hadi Veisi 2
  • Mohammaadreza Nazari 3

1 , Master of Science student, Shahid Beheshti University, Environmental sciences research institute

2 Professor, Shahid Beheshti University, Environmental Sciences Research

3 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Environmental Sciences Research Institute

چکیده [English]

This research investigated effective factors on carbon management in higher education institutions based on the viewpoint of managers (official and educational). The present quantitative research is a descriptive-correlational research which the data is collected by the use of questionnaire with five-point Likert scale. The population of research was 175 administrators in Razi University who were surveyed using the census method. The result illustrates that the significant Razi University measures on carbon management were “increasing green spaces and decreasing water consumption” (with average 4.05 and 3.47 of 5) are the effective measures of Razi University in carbon management but university executives has rarely considered cases like “reducing carbon footprint in business and decision-making activities” and “principals of low carbon management in materials and procurement” (with average 2.09 and 1.91 out of 5) that shows the need of enhancing managers’ attitude toward carbon reduction. Indicators that required academic participation and consideration of carbon reduction targets had low average (about 2 out of 5). Furthermore, based on viewpoint of the respondents barriers to carbon management at the university were more related to the human and software dimensions rather than to technical hardware issues. Solutions also underlined the need to internalize the carbon management program in functional processes.at Razi University, there was a top-down view of carbon management which confirms these programs are grammatical. Suggestion for establishing of a carbon management system are presented as academic participation in various matters, considering reduction of carbon footprint in all activities, monitoring, evaluating, reviewing, correcting them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon management
  • Carbon footprint
  • Carbon emissions
  • Greenhouse gases
  • Razi University
  • Higher education
  • Iran
Altan, H. (2010). “Energy efficiency interventions in UK higher education institutions”. Energy Policy, 38 (12), pp. 7722-7731.
Andrews, J., Levine, D., & Kadamus, J., Finnegan, H., LI, B.; Sturk, R (2015). “The State of Sustainability in Higher Education 2015: Emissions Metrics, Consumption Trends & Strategies for Success. USA: University of New Hampshire.
Bebbington, J., & Barter, N. (2011). “Strategic responses to global climate change: A UK analysis”.
Bentler, P. M. (1990). “Comparative fit indexes in structural models”. Psychological bulletin, 107(2), 238
Burtis, B. & Watt, I. (2008). “Getting to zero: defining corporate carbon neutrality”. Clean Air Cool Planet and Forum for the Future: Portsmouth, NH.
Cadez, S. and Czerny, A. (2012). “Carbon management strategies in manufacturing companies: An exploratory note”. Journal for East European Management Studies, 15 (4), pp. 348-360.
Challis, M. (2008). “Carbon Management Good Practice Guide”. Quarry Products Association, London.
Copernicus (1994). “The university charter for sustainable development”, https://www.iisd.org/educate/declarat/coper.htm.
Czerniawska, F. (2007). “A growing business concern: How should business adapt to a low-carbon world?”, Management Consultancies Association, London.
Deloitte (2012). “Carbon Strategy” [Online] http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/market-insights/sustainability-services/climate-change-and-carbon-management/carbon-strategy/ [Accessed 20/05/2012].
Dembo, R. (2008). “Enterprise carbon management, Zero footprint”. Toronto, Canada.
Faham, A., & Rezvanfar, A. (2016). “Education for sustainable development at higher education. Tehran”. Jahad Daneshgahi Publisher, Sanati Sharif Unit. [In Persian]
Gómez, N., Cadarso, M., & Monsalve, F. (2016). “Carbon footprint of a university in a multiregional model: the case of the University of Castilla-La Mancha”. cleaner production.
Green, B. (2016). “Carbon Management In The Higher Education Sector. A guide to good practice. UK Publisher”.
Hooman, H. A. (2005). “Structural equation modeling using Lisrel software”. Tehran: Samt publishing. [In Persian]
Huang, Y.A., Lenzen, M., Weber, C.L., Murray, J., & Matthews, H.S.(2009). “The Role of input-output analysis for the screening of corporate carbon footprints”. Econ. Syst. Res. 21 (3), 217e242.
Klein-Banai, C., & Theis, T. L. (2013). “Quantitative analysis of factors affecting greenhouse gas emissions at institutions of higher education”. Journal of Cleaner Production, 48, 29–38.
Larsen, H. N., Pettersen, J., Solli, C., & Hertwich, E. G. (2013). “Investigating the Carbon Footprint of a University - The case of NTNU”. Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.10.007S
Liu, Y. (2012). “An empirical research of awareness, behavior and barriers to enact carbon management of industrial firms in China”. Science of the Total Environment, 425, pp. 1-8.
Lozano, R., Lukman, R, Lozano, F. J., Huisingh, D. & Lambrechts, W. (2013). “Declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, through addressing the university system”. Journal of Cleaner Production, 48, 10-19.
Mazhar, M. U., Bull, R., & Lemon, M. (2012). “A review and case study of strategic carbon management in UK Higher Education sector”. In Proceedings of Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) COBRA Conference, September 2012, Las Vegas, Nevada, USA.
Mazhar, M. U., Bull, R. & Lemon, M. (2017). “Critical success factors for embedding carbon management in organizations: lessons from the UK higher education sector”. Carbon Managemant. https://doi.org/10.1080/17583004.2017.1386533
Mazhar, M. U., Bull, R., Lemon, M., & Ahmad, S. B. S. (2019). “Carbon Management Planning in UK Universities: A Journey to Low Carbon Built Environment”. University Initiatives in Climate Change Mitigation and Adaptation. pp 33-56.
Nhamo, G. (2020). “Higher Education and the Energy Sustainable Development Goal: Policies and Projects from University of South Africa”. In Sustainable Development Goals and Institutions of Higher Education (pp. 31-48). Springer, Cham.
Noble, D. (2013). “The Changing Carbon Management Landscape”. [Online] https://www.environmental-expert.com/articles/the-changing-carbon-management-landscape-156289 [Accessed 08/7/2016].
Ozawa-Meida, L., Brockway, P., Letten, K., Davies, J. & Fleming, P. (2013). “Measuring carbon performance in a UK University through a consumption-based carbon footprint: De Montfort University case study”. Journal of Cleaner Production, 56, 185-198.
Ranganathan, J., Corbier, L., Bhatia, P., Schmitz, S., Gage, P., & Oren, K.(2004). “The Greenhouse Gas Protocol: a Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition)”. World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute, Geneva.
Robinson, O. J., Tewkesbury, A., Kemp, S. & Williams, I. D. (2018). “Towards a universal carbon footprint standard: A case study of carbonmanagement at universities”. Journal of Cleaner Production. 172. 4435-4455.
Robinson, O., Kemp, S., & Williams, I. (2015). “Carbon management at universities: a reality check”. J. Clean. Prod. 106 (1), 109e118.
Roy, R., Pptter, S., & Yarrow, K. (2008). “Designing low carbon higher education systems: Environmental impacts of campus and distance learning systems”. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9 (2), 116-130.
Salehi, R., Nemati, M. & Amanpoor, S. (2014). “Investigating the Effective Mechanism of Social Capital Indicators in Optimal Urban Governance Using Amos software, Case Study, Nasim Shahr. Spatial Planning Journal (Geography), 4(1), 1-24. [In Persian]
Shabani Moghadam, K., & Pashaee, P. (2016). “Not just a choice, but the only choice”. Tehran: Shaker Publisher. Second edition. [In Persian]
Suk, S. (2018). “Determinants and Characteristics of Korean Companies’ Carbon Management under the Carbon Pricing Scheme. Energies, 11, 966.
Wehrmeyer, W., Leitner, A., & Woodman, P. (2009). “Lean and Green: Leadership for a low-carbon future”, Chartered Management Institute, London.
WRI and WBCSD. (2004). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (revised edition): The Greenhouse gas Protocol Initiative, USA and Switzerland.
Yazdi, M. (2018). “The perspective of climate change on the environment of Iran and the world”. Nesha_Elm Journal, 8, 98-89. [In Persian]