با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه ‏ تمرکز می‌کند و هدف آن ارتقای سطح دانش‌آموختگانی است که نه‌تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان‌های سازمان‌های صنعتی، افراد حرفه‌ای و ذینفعان دانشگاهی را، پیرو این امر نیز برآورده نمی‌کنند. این مقاله از نوع پژوهش کاربردی و مبتنی بر مطالعه موردی مستخرج از یافته‌های پژوهشی بوده است. برای دستیابی به این هدف، مروری برای تعیین حوزه‌های اصلی موردبررسی در پیشرفت پایدار و مفهوم پایداری جهت لحاظ در برنامه‌ریزی درسی و سرفصل درس صورت 'گرفته و توجه ویژه‌ای به نقش مهندسی عمران و مدیریت پروژه شده است. داده‌های اولیه با استفاده از بررسی مقالات مهم و مدارک معتبر به‌طور ویژه بر روی مطالعات در خصوص دو مطالعه موردی، یکی در مورد برنامه مهندسی عمران و مدیریت پروژه در دانشگاه شمال شرق انگلستان و دیگری در بخش مرکزی ایتالیا که در این زمینه موفق بوده‌اند، جمع‌آوری شده است. نتایج مبتنی بر  این روش تحقیق  منجر به طراحی جدولی با مؤلفه‌های اساسی جهت لحاظ در سرفصل برنامه‌ریزی درسی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشور شده است که در نوع خود کاربردی و مشتمل بر یک چارچوب پیشنهادی در 9 حوزه و 75 مقوله برای لحاظ در برنامه آموزشی رشته‌های مذکور به‌عنوان خروجی این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Challenges of Institutionalizing the Concept of Sustainability and Sustainable Development in University Education of Civil Engineering and Project Management disciplines in the United Kingdom and Italy and Providing a Framework for Inclusion in the Related Education Topic in the Country

نویسنده [English]

  • Ali Ghorbani

Asistant Professor, Department of Engineering, Payame Noor University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the establishment of project management engineering in the country by the author, this article focuses on how to design a curriculum and important issues to be considered in the curriculum of civil engineering and project management and its objective is to promote the level of graduates who are not only unaware of the need for sustainable development, but also do not meet the aspirations of industrial organizations, professionals, and academics. This paper is an applied research based on a case study extracted from research findings. To achieve this objective, a review has been conducted to determine the main areas under study in sustainable development and the concept of sustainability in order to be included in the curriculum planning and course titles, and special attention has been paid to the role of civil engineering and project management. Preliminary data were collected using a review of important articles and credible evidence, specifically on studies in two case studies, one on the Civil Engineering and Project Management program at the University of the North East of England and the other in central Italy, which have been successful. The results based on the above research method have led to the design of a table with basic components to be considered in the civil engineering and project management curriculum in the country, which is self-applied and includes a proposed framework in 9 areas and 75 categories for inclusion in the curriculum of the mentioned disciplines as the output of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Engineering
  • Project Management
  • Sustainable Development
  • Training program
  • Environmental Education
Al-Tamimi, A. K., Mortula, M., Abu-Lebdeh, G., & Beheiry, S. (2011). “Evaluations of Sustainable Concepts in Civil Engineering Program.” The Built & Human Environment Review, 4(1),32-45.
Beheiry, S. M., Abu Lebdeh, G., Murtula, M., and Al-Tamimi, A. K. (2018). “Integrating Sustainability Education in a Classical Civil Engineering Program: The Case of Transportation and Construction Courses.” Advanced Materials Research, 347, 2921-2932.
Broadbent, O. (2020). “Embedding Sustainability in undergraduate civil engineering course: A practical guide, published by think up.” http://www.thinkup.org/assets/img/projects/Embedding_Sustainability_in_the_Undergraduate_Civil_Engineering_Courses.pdf, (Accessed: 11th November 2013).
Chau, K. (2017). “Incorporation of Sustainability Concepts into a Civil Engineering Curriculum.” Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 133(3), 188–191.
Daniell, T. M., and Maier, H. R. (2005). “Embedding sustainability in civil and environmental engineering courses.” In Proceedings of the 2005 ASEE/AaeE 4th Global Colloquium in Engineering.
Ekundayo, D., Zhou, L., Udeaja, C., Pearson, J., and Perera, S. (2011). “Mapping of Sustainability Education to Construction Related Curricula: A Case Study of Quantity Surveying (QS) Degree Programme.” In: RICS COBRA Conference.
Egan, J. (1998). Rethinking construction, Department of Environment, Transport and the Region.
Fenner, R.A. Ainger, C.M. Cruickshank, H.J., and Guthrie, P.M. (2005). “Embedding Sustainable Development at Cambridge University Engineering Department.” International Journal of Sustainability in Higher Education, 6 (3), 229-241.
Glendinning, S., O’Connell, E., Mace, A., and Hall, J. (2019). “Embedding sustainability into the Civil Engineering Curriculum – a design based approach.” The 6th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development, Cambridge, U.K.
Haselbach, L. M. & Fiori, C. M. (2006). Construction and the Environment:
Research Foci for a Sustainable Future. Journal of Green Building, 1 (1), 148-157
Huntzinger, D.N., Hutchins, M.J., Gierke, J.S., and Sutherland, J.W. (2007). “Enabling Sustainable Thinking in Undergraduate Engineering Education.” International Journal of Engineering Education, 23(2), 218-30.
ICE (2003). “ICE charter for sustainable development.” Proceedings - Institution of Civil Engineers Engineering Sustainability, 156(2), 73-74.
JBM (2013), “Annex C - Sustainability in Degree Programmes”. Available: http://www.jbm.org.uk/uploads/JBM123_AnnexCSustainability.doc2013.pdf. (Accessed: 11th November, 2013).
Kamp, L. (2006). “Engineering education in sustainable development at Delft University of Technology.” Journal of Cleaner Production, 14(9), 928-931.
Latham, S. M. (1994), Constructing the team, HM Stationery Office.
Rackwitz, R., Lentz, A., and Faber, M. (2005). “Socio-economically sustainable civil engineering infrastructures by optimization.” Structural safety, 27(3), 187-229.
Siller, T. (2001). “Sustainability and Critical Thinking in Civil Engineering Curriculum.” Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 127(3), 104–108.
Sinnott, D., and Thomas, K. (2012). “Integrating Sustainability into Civil Engineering Education: Curriculum Development & Implementation.” In: 4th International Symposium for Engineering Education, July 2012, The University of Sheffield.
Stern, N. N. H. (Ed.). (2007). The economics of climate change: the Stern review, Cambridge University Press.Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods,1, 48-54.