با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

مدیر مسئول


دکتر مریم لاریجانی دانشیار گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

سردبیر


دکتر سید محمد شبیری استاد گروه آموزش محیط‌زیست ،دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

مدیر داخلی


دکتر مهدیه رضائی دانشیار گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعباس اکبری استاد گروه کشاورزی، دانشگاه تهران

کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بابک امیدوار دانشیار، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران

عمران - محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا بخشی خانیکی استاد گروه زیست‌شناسی،دانشگاه پیام نور

زیست‌ شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد خورشید دوست استاد گروه برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر کورس خوشبخت دانشیار گروه اگرو اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا سرمدی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد شبیری استاد گروه آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور شاه ولی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

آموزش و ترویج کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتراسماعیل صالحی دانشیار گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران

برنامه ریزی شهری و محلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق صالحی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

جامعه شناسی محیط‌زیست

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی طالشی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علیپور استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله معتمدی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد یزدی استاد گروه علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ریلی دنلپ استاد جامعه شناسی محیط‌زیست، دانشگاه ایالتی اکلاهما

جامعه شناسی محیط‌زیست

ویراستار ادبی نشریه


دکتر سیما عباسی استادیار دانشگاه پیام نور

دکتری ادبیات فارسی

  • sima_abbasi78yahoo.com
  • sima_abbasi78@yahoo.com

ویراستار انگلیسی


سورنا زندی دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور

زبان و ادبیات انگلیسی- آموزش محیط‌زیست

صفحه آرا


دکتر سیده زهرا شمسی دکتری آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست

ویراستار ادبی


مهربانو بحرپیما دانشگاه پیام نور

  • peyk_sciencepnu.ac.ir