با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز

محمدحسن صیف؛ سعید مظلومیان؛ احمد رستگار؛ مهناز امراللهی جلال آبادی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 19-29

چکیده
  با توجه به مشکلات عدیده زیست محیطی مانند: افزایش آلودگی­ها و نگرانی­های زیست محیطی به نظر می­رسد شناسایی عواملی که به حفاظت از محیط زیست کمک کرده و انجام کارهای محیط زیست دوستانه ضروری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل زیست محیطی و روانشناختی مؤثر بر تمایل به خرید سبز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان مجتمع ...  بیشتر