با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
Green Curriculum Education Plan in the Iranian Education System: A Qualitative Research

افسانه احمدی مقدم؛ Mahboubeh Soleimanpour omran؛ Behrang Esmaili Shad

دوره 9، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/ee.2021.54983.2263

چکیده
  In this study, an attempt was made to explain and identify the green curriculum training plan in Iranian education, through qualitative research design and in particular qualitative case study. In this regard, faculty members in the fields of curriculum planning, social sciences, and environment from selected universities - as our study experts - were selected by using a purposeful approach. Leading experts were selected by using the theoretical saturation criterion. The interview was carried out with all the10 members of the study sample. Then, the obtained data were analyzed for the content analysis ...  بیشتر

رابطه بین رفتار محیط‌زیستی با میزان تفکر سیستمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان محیط‌زیست خراسان شمالی)

فریبا علیدادیانی؛ محبوبه سلیمان پورعمران

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5810

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر سیستمی و رفتار حفاظت از محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که با تکنیک تحلیل همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط‌زیست خراسان شمالی به تعداد 98 بود و از روش تمام شماری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه تفکر ...  بیشتر