با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
مقایسه تطبیقی امنیت زیستی واحدهای پرورشی طیور محلی و دانش مدیریتی و محیط‌زیستی پرورش‌دهندگان در شهرستان مراغه

حلیمه رزمی؛ علی شمس؛ محمدحسین شهیر

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.30473/ee.2023.52483.2198

چکیده
  امنیت زیستی نقش مهمی در بهره­وری اقتصادی پرورش طیور محلی به‌عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری­های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی­ سایر بیماری­ها دارد. دانش یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1400، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2021.50117.2136

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی در سطح دنیا و نیز ایران تأثیر گذاشته است. کشاورزان هر منطقه‌ای درک متفاوتی از این تغییرات دارند و عوامل متعددی بر ادراک آن‌ها تأثیرگذار می‌باشد. هدف این تحقیق توصیفی، سنجش ادراک کشاورزان و عوامل مؤثر بر ادراک آن‌ها بوده است. جامعه آماری کلیه 83261 خانوار کشاورزی استان زنجان بودند. با استفاده ...  بیشتر

تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان شهرستان مریوان

هیمن یزدانی؛ علی شمس

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 86-75

چکیده
  رفتارهای فردی و جمعی افراد جامعه بر روی محیط‌زیست و مشکلات آن تأثیرگذار است. شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی روستاییان بر رفتارهای زیست‌محیطی آنها می‌تواند کمک مهمی به برنامه­ ریزان حوزه حفاظت از محیط‌زیست روستاها فراهم کند. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست‌محیطی روستاییان انجام شد. جامعه ...  بیشتر