با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

امنیت زیستی نقش مهمی در بهره­وری اقتصادی پرورش طیور محلی به‌عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری­های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی­ سایر بیماری­ها دارد. دانش یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی در شهرستان مراغه و عوامل مرتبط با آن است. پارادایم تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی توأمان) بود. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه­ای که روایی آن توسط اعضای هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان تأیید شده بود، گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق پرورش‌دهندگان طیور محلی (خانوارهای روستایی) در روستاهای شهرستان مراغه بودند که از بین آن‌ها، 224 خانوار به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و نمونه آماری بخش کیفی هم به روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب‌شده و مورد مطالعه واقع شدند. یافته‌ها نشان داد که دانش 8/80 درصد زنان روستایی در ارتباط با پرورش طیور محلی در حد متوسط بوده و سطح امنیت زیستی در 1/78 درصد واحدهای پرورشی در حد ضعیف است. اکثریت پرورش‌دهندگان از واکسن و داروهای دامی استفاده نمی­کردند و جایگاه طیور به‌گونه‌ای بود که امکان شست‌وشو و ضدعفونی وجود نداشت. دانش پرورش طیور و تحصیلات دارای رابطه مثبت و معنی­دار ولی درآمد سالانه و سن رابطه منفی و معنی­داری با سطح امنیت زیستی داشتند. بخشی از پایین بودن سطح امنیت زیستی در واحدهای تولیدی به دانش و آگاهی پایین پرورش‌دهندگان و بخشی نیز به دلیل سیستم پرورشی فضای باز این واحدها برمی‌گردد. دلایل و انگیزه‌های رعایت و عدم رعایت هر یک از اصول مورد مطالعه به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of biosecurity of family poultry units and management and environment knowledge of breeders in Maragheh Township

نویسندگان [English]

  • Halimeh Razmi 1
  • Ali Shams 2
  • Mohammad Hossein Shahir 3

1 Ph.D. Students of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

2 Associate professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan

3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

Biosecurity is a key factor in the economic productivity of rural family poultry units, as an effective component of rural household livelihoods; As well as the control and transmission of common diseases between humans and animals or the spread of other infectious agents. Knowledge is one of the most important factors in observing biosecurity. The purpose of this study was to investigate the biosecurity level of rural family poultry units in Maragheh Township and the factors related to it. The research paradigm was a mixed method. The statistical population of the study consisted of local poultry farmers (rural households) in Maragheh villages. Data were gathered through interviews, observation, and a valid questionnaire from 224 rural women. These women were selected with a multi-stage randomized sampling method. Samples of the qualitative part were selected and studied by purposeful sampling and snowball. The results showed that 78.1 percent of units had a low level of biosecurity. The knowledge of 80.8 percent of rural women regarding poultry was medium. Most owners did not use vaccines and veterinary services. The birds’ cages were not disinfected or cleaned. Knowledge and education about poultry production had a positive significant correlation with the biosecurity level of units but owners’ age and yearly income had a negative correlation with the biosecurity level. The weak status of biosecurity is partly due to the owners’ low poultry production knowledge and partly due to the open space living place of the units. The reasons and motivations to observe each of the biosecurity principles were studied qualitatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural households
  • Family Poultry
  • Biosecurity
  • Management Knowledge
  • Maragheh Township
Abah, H., Abdu, P., & Assam, A. (2017). “Assessment of biosecurity measures against Newcastle disease in commercial poultry farms in Benue state, Nigeria”. Sokoto Journal of Veterinary Sciences, 15(3), 32-37.
Abanigbe, S., Adesina, A., Jibodu, A., & Jaji, M. (2018). “Characteristics of free-range chicken production in Ogun State, Nigeria”. Journal of Agricultural Extension, 22(1), 79-90.
Ahuja, V., Dhawan, M., Punjabi, M., & Maarse, L. (2008). “Poultry based livelihoods of rural poor: Case of Kuroiler in West Bengal”. South Asia Pro Poor Livestock Policy Programme, initiative of NDDB and FAO: Document, 12.‏
Alahveysi, M., Zarafshani, K. & Rahimi, M. (2017). “Analysis of the biosecurity situation of poultry farms in Ravansar Township”.journal of Iranian Agricultural Extension and Education Sciences. 13(1), 145-160. [In Persian]
Alders, R. G. (2012). “Challenges and opportunities for small-scal family poultry production in developing countries”. World’s poultry science journal, 68(1), 153-163.
Alders, R., Awuni, J. A., Bagnol, B., Farrell, P., & de Haan, N. (2014). “Impact of avian influenza on village poultry production globally”. Ecohealth, 11(1), 63-72.
Al-Faisal, A. (2019). “Knowledge of biosecurity and husbandry practices among the farmers in poultry production in Parshuram Upazilla, Feni, Bangladesh”. A clinical report submitted in partial satisfaction of the requirements for the Degree of Doctor of Veterinary Medicine (DVM). Faculty of Veterinary Medicine Chattogram Veterinary and Animal Sciences University.
Asaduzzanab, M. (2018). “Farm Biosecurity at backyard poultry of Bangladesh and its role in spread of HPAI”. Online Journal of Public Health Informatics, 10.
Billah, S.M., Nargis, F., Hossain, M.E., Howlider, M.A.R. and Lee, S.H. (2013). “Family poultry production and consumption patterns in selected households of Bangladesh Agricultural”, Journal of Extension and Rural Development, 5(4), 62-69.
Birol, E., Asare, M., Ayele, G., Ndirangu, L. and Okpoukpara, (2010). “Investigating the role of poultry in livelihoods and the impact of avian flu on livelihoods outcomes in Africa evidence from Ethiopia, Ghana, Kenya, and Nigeria”. IFPRI.
Buregeya, J. M., Ewen, S., Neil, J., Baker, T. and Zellen, G.K. (2013). “Biosecurity practices and geospatial map of Ontario backyard poultry flocks”. Journal of Environmental Science and Engineering, 2(2013), 694.
Chima, I. U., Unamba-Opara, I., Ugwu, C., Udebuani, A. C., Okoli, C. G., Opara, M., Okoli, I. (2012). “Biosecurity and disinfection controls of poultry microbial pathogen infections in Nigeria”. Journal of Worlds Poultry Research, 2(2012), 05-17.
Conan, A., Goutard, F. L., Sorn, S. & Vong, S. (2012). “Biosecurity measures for backyard poultry in developing countries: A systematic review”. BMC veterinary research, 8(1), 240-250.
Conan, A., Ponsich, A., Goutard, F. L., Khiev, R., Tarantola, A., Sorn, S., & Vong, S. (2013). “A community-based education trial to improve backyard poultry biosecurity in rural Cambodia”. Acta tropica, 125(3), 294-302.
Correia-Gomes, C., & Sparks, N. (2020). “Exploring the attitudes of backyard poultry keepers to health and biosecurity”. Preventive veterinary medicine, 174, 104812.
Dhakal, M. (2019). “Contribution of Poultry Farming to Livelihood of Rural Families in Nepal: A Case Study of Dailekh District”. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 30(4), 1-8. https://doi.org/10.9734/ajaees/2019/v30i430116.
Elkhoraibi, C., Blatchford, R., Pitesky, M., & Mench, J. (2014). “Backyard chickens in the United States: a survey of flock owners”. Poultry science, 93(11), 2920-2931.
El-yuguda, A.D., Ngulde, I.S., Abubakar, M.B. and Baba, S.S. (2007). “Village chicken health, management and production indices in selected villages of Borno State, Nigeria”. Family Poultry, 17(1&2), 41-48.
Fasina, F., Ali, A., Yilma, J., Thieme, O. and Ankers, P. (2011). “The cost-benefit of biosecurity ‎measures on infectious disease in the Egyptian household poultry”. Preventive Veterinary ‎Medicine, 103(2-3), 178-191.
Gueye, E. F. (2012). “Family poultry production and the Millennium Development Goals in developing countries of Latin America, Asia Pacific and Africa”. Family Poultry Communications, 21(2), 44-48.
Hamilton-West, C., Rojas, H., Pinto, J., Orozco, J., Hervé-Claude, L.P., Urcelay, S. (2012). “Characterization of backyard poultry production systems and disease risk in the central zone of Chile”. Research in Veterinary Science, 93 (2012), 121–124.
Islam, R., Mahanta, J., Barua, N., & Zaman, G. (2002). “Duck farming in north-eastern India (Assam)”. World's Poultry Science Journal, 58(4), 567-572.
ISNA. (2020). “Livestock and poultry health depends on biosecurity”. Available in: https://www.isna.ir/news/birjand-37995/
Khan, M. S. I., Akbar, S.M.F., Hossain, S.T., Mahatab, M., Hossain, M.M. and Idrus, Z. (2011). “Possible route of transmission of highly pathogenic avian influenza virus type H5N1 in family poultry at rural Bangladesh”. Pakistan Veterinary Journal, 32(1), 112.
Khan, M., Akbar, S., Hossain, S., Mahatab, M., Hossain, M., & Idrus, Z. (2012). “Possible route of transmission of highly pathogenic avian influenza virus type H5N1 in family poultry at rural Bangladesh”. pakistan veterinary journal, 32, 112-116.
Mehrabadi, M. F., Bahonar, A., Marandi, M. V., Sadrzadeh, A., Tehrani, F., & Salman, M. (2016). “Sero-survey of Avian Influenza in backyard poultry and wild bird species in Iran—2014”. Preventive veterinary medicine, 128(2016), 1-5.
Meskerem, A. (2017). “Major health constraints and ethno-veterinary practices of small scale and backyard chicken production in some selected regions of Ethiopia”. Revue de Medicine Veterinaria, 168(1-3), 63-71.
Mutua, B. M. (2018). “Challenges facing indigenous chicken production and adoption levels of biosecurity measures in selected areas of Makueni country, Kenya”. A Thesis submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Agricultural Resource Management of South Eastern Kenya University.
Nyaga, P. (2007). “Good Biosecurity Practices in Small Scale Commercial and Scavenging Production Systems in Kenya”. Food and Agriculture Organization.
Permin, A. D. (2007). “Improvement of management and biosecurity practices in ‎smallholder producers”. Paper presented at the ECTAD/AGAP, Rome.
Pius, L. O., & Mbaga, S. H. (2018). “Variations in village chicken management packages in two agro-ecological zones of Tanzania”. International Journal of Livestock Production, 9(3), 42-49.
Pohjola, L., Nykäsenoja, S., Kivisto, R., Soveri, T., Huovilainen, A., Hanninen, M., & Fredriksson‐Ahomaa, M. (2016). “Zoonotic public health hazards in backyard chickens”. Zoonoses and Public Health, 63(5), 420-430.
Pohjola, L., Rossow, L., Huovilainen, A., Soveri, T., Hänninen, M.-L., & Fredriksson-Ahomaa, M. (2015). “Questionnaire study and postmortem findings in backyard chicken flocks in Finland”. Acta veterinaria scandinavica, 57(1), 3.
Ranjbar, B., & Naeimi, A. (2020). “Analyzing Effect of Environmental Beliefs on Participatory Water Conservation Behaviors of Farmers (Case Study: Zarivar Watershed of Marivan Township)”. Environmental Education and Sustainable Development9(1), 9-24. [In Persian]
Rimi, N., Sultana, R., Muhsina, M., Uddin, B., Haider, N., Nahar, N., Luby, S. (2017). “Biosecurity Conditions in Small Commercial Chicken Farms, Bangladesh 2011–2012”. Ecohealth, 14(2), 244-258.
Shanta, I., Hasnat, M. A., Zeidner, N., Gurley, E., Azziz‐Baumgartner, E., Sharker, M., Bhuyan, A. (2017). “Raising backyard poultry in rural Bangladesh: financial and nutritional benefits, but persistent risky practices”. Transboundary and Emerging Diseases, 64(5), 1454-1464.
Shokri, S., Karimi, V., Langeroudi, A. G., Marandi, M. V., Hashamzadeh, M., Zabihipetroudi, T., Tehrani, F. (2018). “Seroprevalence and genotyping of avian infectious bronchitis virus detected from Iranian unvaccinated backyard chickens”. Iranian Journal of Microbiology, 10(1), 6.
Snively-Martinez, A., & Quinlan, M. B. (2019). “Family Poultry Systems on the Southern Pacific Coast of Guatemala: Gender, Livelihoods, and Food Security”. Journal of Ethnobiology, 39(4), 493-509.‏
Statistics Center of Iran (2015). Results of Agricultural Census in 2014. Available at Internet address: http://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Agriculture [In Persian]
Sultana, R., Nahar, N., Rimi, N. A., Azad, S., Islam, M. S., Gurley, E. S., and Luby, S. P. (2012). “Backyard poultry raising in Bangladesh: a valued resource for the villagers and a setting for zoonotic transmission of avian influenza. A qualitative study”. Rural Remote Health, 12(3): 1927.‏: (Online) 2012; Available: http://www.rrh.org.au
Susilowati S. H., P. I., Iqbal, M. & Jubb, T. (2013). “The characteristics of the farm and the farmer that ‎affect the adoption of biosecurity on smallholder ‎poultry farms in Indonesia Livestock”. Research for Rural Development, 25(5), 1-5.
Tenzin, T., Wangdi, C., & Rai, P. B. (2017). “Biosecurity survey in relation to the risk of HPAI outbreaks in backyard poultry holdings in Thimphu city area, Bhutan”. BMC veterinary research, 13(1), 113.
Van Steenwinkel, S., Ribbens, S., Ducheyne, E., Goossens, E. and Dewulf, J. (2011). “Assessing biosecurity practices, movements and densities of poultry sites across Belgium, resulting in different farm risk-groups for infectious disease introduction and spread”. Preventive veterinary medicine, 98(4), 259-270.