با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
Recognition and Analysis of Massive Open Online Courses (MOOCs) Aesthetics for the Sustainable Education

Akbar Jadidi Mohammadabadi؛ Mohammadreza Sarmadi؛ Mehran Farajollahi؛ Hossin Zare

دوره 8، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/ee.2020.6921

چکیده
  The present study was conducted to recognize and analyze the Massive Open Online Course (MOOC) aesthetics for sustainable education. For this purpose, two methods of the exploratory search (qualitative) and the questionnaire (quantitative) were used for data collection. The research sample in the qualitative section included the electronic resources related to the topic and in the quantitative section, 36 experts in the field of the distance education planning from the virtual learning environments and universities were selected voluntarily. The content analysis method was used to analyze the qualitative ...  بیشتر

بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

بهمن زندی؛ محمدرضا سرمدی؛ ناهید کریمی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش در پی تبیین نیازهای آموزشی شهروندان تهرانی بر اساس هدف اصلی "شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مردم تهران، در زمینة زلزله" انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جهت تعیین نیازهای آموزشی از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل سه‌بُعدی کافمن، گوریکان و جانسون استفاده شده است. جامعة آماری این مطالعه، جمعیت شهر تهران (بر ...  بیشتر

تأثیر برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای سواد محیط‌زیستی دانشجویان

مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری؛ محمدرضا سرمدی؛ مریم لاریجانی

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 54-41

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای آگاهی، نگرش و رفتارهای محیط‌زیستی دانشجویان به عنوان سه بعد اصلی سواد محیط‌زیستی است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها،  نیمه‌آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر ...  بیشتر