با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

2 گروه آموزش محیط‌زیست،دانشگاه پیام نور

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از برنامه‌های محیط‌زیستی رادیو بر ارتقای آگاهی، نگرش و رفتارهای محیط‌زیستی دانشجویان به عنوان سه بعد اصلی سواد محیط‌زیستی است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد‌آوری داده‌ها،  نیمه‌آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام­ نور استان مرکزی است که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه‌ بندی شدند. مداخله صورت گرفته در این پژوهش شامل معرفی و درخواست از دانشجویان برای پیگیری و گوش­ دادن به برنامه‌های محیط‌زیستی ثابت رادیوی جمهوری اسلامی ایران شامل برنامه سیاره آبی رادیو ایران و بخش های مربوط به محیط‌زیست برنامه افق روشن رادیو سلامت در یک دوره زمانی سه‌ ماهه بود . بعد از 3 ماه به منظور سنجش تأثیر برنامه‌های رادیویی مذکور، از دانشجویان پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای بود که روایی محتوایی آن به صورت کمی و کیفی با نظرخواهی از 25 نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی رشته‌های مرتبط و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ  مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری، برنامه‌های رادیویی سیاره آبی و افق روشن دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر هر سه بعد سواد محیط‌زیستی دانشجویان به خصوص آگاهی محیط‌زیستی آنها با اندازه اثر بالاتر، بوده اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Radio Programs on Promotion of Students Environmental Literacy

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei 1
  • S.M. Shobeir 2
  • M.R. Sarmadi 3
  • M. Larijani 1

1 Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Departmentof Education ,Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of environmental radio programs on the promotion of knowledge, attitude and environmental behavior of students as the three main dimensions of environmental education. The research method is practical, and the data collection tool is quasi-experimental with pre-test and post-test and control group. The study population consisted of 40 students of Payam Noor University of Markazi Province that have been selected by convenience sampling method and have been randomly classified into two study and control groups. The method of this research included the introduction of students and asking them to follow and listen to the radio constant environmental programs of Islamic Republic of Iran included the Blue Planet radio program of Iran radio and also the environmental parts of the bright horizon radio program of Salamat radio in a three month period. After 3 months in order to assess the effect of the mentioned radio programs, a post-test was taken from students. The data collection tool included a questionnaire that its content validity has been quantitatively and qualitatively confirmed by taking a survey from 25 professors and faculty members of the related fields. Also, its reliability has been confirmed by Cronbach's alpha method. The data analysis has been done by using of descriptive and inferential statistics. According to the statistical analysis results, the Blue Planet and Bright horizon radio programs had a significant positive effect on the three dimensions of students environmental Literacy; especially they had higher effect on their environmental knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Programs
  • Environm-ental Literacy
  • Radio
 
 

Ani, A. and Baba. S. (2009). “Utilization of selected electronic mass media as sources of agricultural information by farmers in Northern part of Taraba state”, Nigeria. Tropical Agric. Res. & Ext. 12 (1). pp: 17- 21.                   
Ansari, M.T. and Fakur, B. (2015). “Environmental barriers to entrepreneurial tendency of students and graduates.” Journal of Research and Planning in Higher Education. No. 72. pp: 117-141[In Persian].                                                    
  Azimi. et al. (2012). “Increase of public environmental awareness with an emphasis on environmental education.” The 4thNational Conference on Education. 16 and 17 May. Tehran [In Persian].
Azimi. M., Gholami, M., Ramin Azad, M.(2013). “Making clear indicators of environmental education based on science literacy standards in America of project 2061.” the Fourteenth Conference on Environmental Education, Tehran. [In Persian].
Badkuby, A., et al. (2000). “The status of primary school teachers in the schools of districts of Tehran regarding environmental issues and ways to improve their awareness.” Journal of Environmental. No. 33. pp:36-40 [In Persian].
Chrysler, A. (2009). “Understanding Radio.” translated by Attar,M. Tehran: Tarhe Ayande Press.
Dabiry, F. and Vahednavan, A. (2011). “Media and development of environmental law.” Media Studies. 6(2). (13). pp: 173-190 [In Persian].   
Dadgaran, S.M. (2013). “Basics Mass Communication.” Tehran: Firuzeh Press [In Persian].
Geranmayeh Pour, A. and Bigdelineghad, M. (2013). “A Survey on the role of national media in water consumption patterns among citizens.” Journal of Culture of Communication. Vol. 3. No. 9. pp. 220-195[In Persian].                       
Hartman, F.(2008). “What are media philosophy”. Translated by Akhgary, M. Research Journal of Information Wisdom and Knowledge. 16(1). p.14.          
Kaiser, F. G., Wolfing, S. & Fuhrer, U. (1999). “Environmental Attitude and Ecological Behavior.” Journal of Environmental Psychology. Issue.19: 1-19.
Karimi, D. and Enayati, A. (2012). Journal of Environmental education and sustainable development. Issue 1. pp. 65-59 [In Persian].
Kose, S., Genser, A., Genzer, K. & Erol, G. (2011). “Investigation of Undergraduate Students. Environmental Attitudes, Internat-ional Electronic Journal of Environmental Education. 1 (2). PP.1-2.
Mahmoudi Bakhtiari, B. and Moradian, Gh. (2012). “The features of the language of dialogue radio drama: the drama of Paul Albert.” Journal of Performing Arts and Music. 3(5). pp. 38-19[In Persian].
Mohammadi, Sh. and Ahmadi, A. (2010). “The use of radio in education.” Educational research. Vol.14. Issue. Summer 1389. pp: 34-37[In Persian].
Motamednejad, K. (2015). “Media communication.” the first Volume. Tenth Edition. Tehran: AlamehTabatabai Press [In Persian].
Okwu, O.J., Kuku, A.A. and Aba, J.I. (2007). “An assessment of use of radio in agricultural information dissemination: a case study of radio Benue in Nigeria”. African J. Agri. Res., 2 (1): 014-018.                                               
Rahadoost, B. (2008). “Environmental Education", Aesthetic Journal. (18). PP.111-124. [In Persian].
Ramezani Ghavamabadi, M.H. (2012). “Evaluation of Environmental Protection's educational strategy: needs and bottlenecks.” Journal of strategy. No. 65, pp: 233-257[In Persian].     
Rezaei, M. R. (2009). “The report of Literacy Movement and radio production.” December 2009. [In Persian].                                             
Rezaei, M. and Shobeiri, S. M. (2015). “The relationship between using Viber, Line, and Instagram software with the environmental literacy.” Journal of Educational Technology. 9(4). pp:283-273[In Persian].                             
ـــــــــــ(2015). “The relationship between the degree of using ICT (with an emphasis on the Internet) with the environmental literacy of students.” Journal of Human and Environment.12(4). pp: 40-58. [ In Persian].
Robinson, N and Kurukulasuriya, L. (2011). “Principles of International Environmental Law.” translated by Hosseini, S.M.M, Tehran: Mizan Press [In Persian].
Saed, N. and Tila, P. (2010). “A collection of environmental protection laws and regulations.” Tehran: Khorsandi Press [In Persian].                  
Salehi, S. & Pazokinejad, Z. (2013). “Evaluation of Environmental Science Stufents of Public Universities in Mazandaran.” Journal of Education Planning. 2 (4). 199-221 PP.[In Persian].
Salehi Omran, A., Agha Mohammadi, A.(2008). “Environmental Knowledge, attitude and skills of primaryschool teachers in the province 's Mazandaran.” Journal of Education. No. 95. pp.91-118. [In Persian].
Shahbazi, T., Shobeiri, S.M. and Zandi, B. (2015). “The role of mass media in environmental education from the perspective of secondary-school teachers of Sar-polezahab City.” Environmental Science and Technology. 17(2). pp:95-104[In Persian].
Shobeiri, M., Abdullahi, S. (2009). “Theory and Application of Environmental Education.” Tehran: Payame Noor University [In Persian].
Shobeiri, M., Ghaemi, A., Ghaemi, P. (2013). “Evaluating Trend of Environmental Education in The five-year Development Plans and Strategies for Implementing Environmental Education.” The Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 1(4). pp: 29-40 [ In Persian].
Shobeiri, et al.(2013). “the Relationship between Using Mass Media (with Emphasis on TV) and Promotion of Teachers' Environmental Literacy.” The journal of Information and Communication Technology in Education. 4(1). pp: 23-40. [In Persian].   
The Fifth Development Plan for Economic, Social and Cultural Islamic Republic of Iran (2010). Vice president of strategic planning and monitoring. Iran [In Persian].
The Report of Environmental Performance Index (2014). Yale University.
The Report of Environmental Performance Index (2016). Yale University.
Tor, H. (2009). “Increasing Women's Environme-ntal Awareness Through Education.” World Conference on Educational Sciences. New Trends and Issues in Educational Sciences. Social and Procedia. Behavioral Science. 1(1).
Veisi, H. & Zarandian, A. (2012). “An Evaluation of Citizens’ Awareness and Knowledge of Environment: A Case Study of Union sand Commercial Managers of Tehran, Zone12”. The Journal of Environment Education and Sustainable Development, 1(1). pp: 35-42[ In Persian].
Verma, N.(2012), “Theater of the mind: Imagination. Aesthetics and American Radio Drama.” London: the University of Chicago Press.