با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق 1404

علی محمدی بلبان آباد؛ محمد سیفی؛ فایزه ناطقی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 99-115

https://doi.org/10.30473/ee.2022.50804.2159

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین ملاک‌ها و نشانگرهای ضروری تربیت زیست‌محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق­1404 و اولویت‌بندی آن‌، با استفاده از پژوهش کیفی جهت تدوین‌، ملاک‌ها و نشانگر‌ها و پژوهش کمی جهت اولویت‌بندی ملاک و نشانگرها با جامعه آماری در بخش تحلیل اسنادی شامل محتواهای حوزه زیست‌محیطی‌، تربیت زیستی، ابلاغیه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار

مهدی نوروزی؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  توسعه پایدار، عرصه نوینی است که هم‌زمان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را موردتوجه قرار داده و همچنین از محیط‌زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد. ازآنجایی‌که در حوزه محیط‌زیست پاک، رشد مهارت‌های اجتماعی، عنصر مهمی در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، ...  بیشتر