با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58126.2336

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تحلیل رابطه بین ویژگی­‌های جمعیت­‌شناختی و رفتار زیست‌­محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل­‌رود بود. جامعه آماری تحقیق 1288 نفر از زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌­رود شهرستان جیرفت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 297 نفر به دست آمد و روش نمونه‌­گیری، طبقه‌­ای تناسبی بود. ابزار تحقیق ...  بیشتر

تحلیل تأثیر باورهای محیط‌زیستی بر رفتارهای مشارکتی حفاظت از آب کشاورزان (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تالاب زریوار شهرستان مریوان)

بهزاد رنجبر؛ امیر نعیمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7224

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تأثیر باورهای محیط­زیستی  بر رفتارهای مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب بود. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان سرپرست­ خانوار روستایی حوضه آبخیز زریوار بخش مرکزی شهرستان مریوان بودند (2097N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 237 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تناسبی ...  بیشتر