با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

عظیمه السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 9-16

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی  دانش‌آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می‌پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای نمونه‌گیری شدند سنجیده شده است.  ...  بیشتر