با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ سحر رستمی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1399، ، صفحه 171-191

https://doi.org/10.30473/ee.2020.7248

چکیده
  امروزه کارآفرینی سبز به‌عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها شناخته‌شده است و توسعه آن می­تواند نقش مهمی در اشتغال­زایی پایدار، کاهش مشکلات محیط‌زیستی، کاهش بیماری­ها و باروری بیشتر زمین­های کشاورزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. این ...  بیشتر