با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تحلیل رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود

رضوان مهنی رفتار؛ امیر نعیمی

دوره 10، شماره 3 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.30473/ee.2022.58126.2336

چکیده
  هدف این تحقیق توصیفی، تحلیل رابطه بین ویژگی­‌های جمعیت­‌شناختی و رفتار زیست‌­محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل­‌رود بود. جامعه آماری تحقیق 1288 نفر از زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌­رود شهرستان جیرفت بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 297 نفر به دست آمد و روش نمونه‌­گیری، طبقه‌­ای تناسبی بود. ابزار تحقیق ...  بیشتر