با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بابل)

صادق صالحی؛ زهرا قائمی اصل

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، ، صفحه 67-79

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش زیست محیطی در بروز رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل(استان مازندران) به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در بهار1391 ...  بیشتر