با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش زیست محیطی در بروز رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل(استان مازندران) به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در بهار1391 جمع آوری شد. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد میزان شناخت دانش آموزان نسبت به مسایل و مشکلات زیست محیطی عام، بالا و نسبت به مسایل و مشکلات زیست محیطی خاص، پایین است. همچنین، بین میانگین رفتار زیست محیطی در پایه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد، اما این تفاوت در بین رشته‌های مختلف تحصیلی دیده نشد. نهایتاً، یافته‌های تحقیق نشان داد که  نگرش نوین زیست محیطی در ایجاد رفتار حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت دارد، اما آموزش و دانش زیست محیطی تأثیر چندانی در بروز رفتار زیست محیطی ندارد. در ادامه مقاله، دلایل احتمالی این امر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Environmental Education and Environmental Protection Behaviors (Case Study: High School Girls in Babol City)

نویسندگان [English]

  • S Salehi 1
  • Z Ghaemi asl 2

1 Assistant professor in environmental sociology, Mazandaran University

2 M.Sc. student insocial science, Mazandaran University

چکیده [English]

This research examines the role of environmental education in environmental protection behavior of students. The research method in this study was the survey method that uses simple random sampling, 350 high school students from Babol (Mazandaran province) were selected as a sample for study. Required information for this research was collected by using questionnaires and in spring 2012. Research data processed by using SPSS statistical software, where analytical and descriptive statistics were analyzed. The results showed that students' awareness of environmental problems in general is high, and in specific environmental problems is low. Also, there are significant differences, between environmental behaviors in different educational levels, but this difference was not observed among different fields of study. Finally, the findings showed that new environmental attitude has a positive impact on environmental protection behavior, but knowledge and environmental education has little impact on environmental behavior. This research examines the possible reasons for this matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Environmental Protection
  • New environmental attitude
  • Environmental Educational programs