با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
ارزیابی تأثیر الگوهای آموزشی بر سطح دانش و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی دانشجویان

محمدمهدی خبیری؛ مهناز الهی زاده

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 1-9

چکیده
  کارخانجات آسفالت از جمله صنایع ایجاد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار آلاینده‌های هوا خصوصاً ذرات معلق ایفا می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان تأثیر چهار روش آموزشی (بروشور، اینترنت، اسلاید، بازدید) بر سطح دانش و حس مسئولیت‌پذیری دانشجویان مهندسی عمران طراحی و اجرا گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نگرش استفاده از آموزش‌های زیست محیطی در بکارگیری فناوری نانو (مطالعه موردی: مدیران صنعت خودروسازی)

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 11-18

چکیده
  دستیابی انسان به فناوری نانو تأثیرات فراوان در زندگی بشر دارد و صنعت خودروسازی به طور بالقوه یکی از ذینفعان اصلی توسعه فناوری نانو است. که بهبود و مزایای موجود در سطوح مختلف را فراهم می­نماید. برخی از کاربردهای زیست محیطی فناوری نانو، می­­­تواند از طریق آموزش محیط زیست انجام پذیرد. البته زمانی می­­­­­توان از این آموزش­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران

افسانه زمانی مقدم؛ مهدیه سعیدی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 19-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران» به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 30 نفری شاهد و گواه، از هردو گروه پیش آزمون گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
آموزش مجازی محیط زیست پیش‌بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم

هدی طایی؛ نجیبه شاه حسینی؛ امیر ملکی

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 31-42

چکیده
  بهره‌گیری از آموزش مجازی در توسعه آموزش محیط زیست در عصری که از یک سو سرعت انتقال اطلاعات توسط فناوری‌های نو به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی آموزش مجازی محیط زیست به عنوان پیش بایست ارتقای کیفیت آموزش عمومی در قرن بیست و یکم» انجام شده است. بررسی برنامه درسی دوره عمومی کنونی نشان می‌دهد که کتب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی تأثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 10 تهران

مهناز حیدری؛ محمد رضوانی؛ احمد علی پور

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 43-53

چکیده
  در این پژوهش ، محقق در نظر دارد اطلاعات، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی دانش آموزان در مسایل محیط زیست شهری و غیر شهری را پس از اجرای یک طرح آموزش غیر مستقیم (طرح شهردار مدرسه) که در آن دانش آموزان مجری و مخاطب آموزش هستند، بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن مدارس راهنمایی دولتی دخترانه سطح شهرداری منطقه 10 بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
توسعه سواد آموزی ریاضی از طریق مواد برنامه جامع درسی آموزش محیط زیست

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 55-65

چکیده
  سواد را می‌توان یک نظام فکری جدید اطلاق نمود که در آن ارزش ها، عواطف، نگرش‌ها و رفتارها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی فرد و جامعه بایستی در جهت هماهنگی با طبیعت متحول گردد. در راستای برقراری این نظام فکری و آموزشی، بررسی و تبیین توسعه سواد ریاضی در برنامه درسی مدارس ابتدایی با استفاده از مؤلفه ها و مفاهیم آموزش محیط زیست، در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش محیط زیست
بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بابل)

صادق صالحی؛ زهرا قائمی اصل

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1392، صفحه 67-79

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش زیست محیطی در بروز رفتارهای حفاظت از محیط زیست دانش آموزان می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه، روش پیمایشی بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل(استان مازندران) به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه و در بهار1391 ...  بیشتر