با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

چکیده

کارخانجات آسفالت از جمله صنایع ایجاد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار آلاینده‌های هوا خصوصاً ذرات معلق ایفا می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان تأثیر چهار روش آموزشی (بروشور، اینترنت، اسلاید، بازدید) بر سطح دانش و حس مسئولیت‌پذیری دانشجویان مهندسی عمران طراحی و اجرا گردید. داده‌های مورد نیاز با استفاده از یک پرسشنامه خودساخته جمع‌آوری و با استفاده از فرمول‌های آزمون t و همچنین پس از ورود به نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون‌های t مستقل و ANOVA در سطح معنی‌دار 05/0 تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره کل دانش و مسئولیت‌پذیری قبل و بعد از آموزش با یکدیگر اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد، در این دو حیطه نمرات افزایش یافته بود. اما تغییرات نمرات بین گروه‌های مختلف آموزشی و همچنین بین دختران و پسران تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of Training Patterns on the Students Environmental Knowledge and Responsibility

نویسندگان [English]

  • M. M Khabiri 1
  • M Elahizadah 2

1 Ph.D., Department of Civil Engineering, Yazd University

2 Master of Science Students of Dept. of Civil Engineering, Yazd University

چکیده [English]

Asphalt plants are among air pollution producer industries, which play an important part in air pollution emission, especially suspended air particles. This study was conducted in order to compare the effectiveness of four teaching methods (brochure) internet web page slide and visit on knowledge level and responsibility of Yazd university civil engineering students. Required data were collected by a self-administered questionnaire, using t-test statistically test and analyzed whit SPSS software whit the help of independent t-test and ANOVA, at the significant level of 0.05, total means score of knowledge and responsibility before and after training showed significant differences: the scores were increased, while score changes between different education group and between boys and girls showed no meaningful differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education
  • Environmental Pollutions
  • Knowledge level
  • Responsibility