دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، شماره چهارم مجله، تیر 1392، صفحه 1-82 
ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر اجتماع محلی

صفحه 41-57

صادق صالحی؛ جمال محمدی؛ سید احمد میرمحمد تبار دیو کلایی؛ عادله سرادی‌پور