دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شماره دوم مجله، اسفند 1391، صفحه 1-88 
سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

صفحه 69-78

علی بابازاده؛ محمد قهرمانی؛ معصومه اکبری