با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی‌ لاهیجان

چکیده

پیشرفت روزافزون جوامع، معنای مشارکت را به تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی بسط داده است. در این پژوهش سعی شده به شکل میدانی و با رویکرد توصیفی– تحلیلی و بر مبنای پرسشنامه، ضمن روشن ساختن اهمیت مشارکت سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی در عرصه آموزش محیط زیست کشور، میزان موفقیت این سازمان‌ها را در تحقق این امر نمایان سازد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی، مسئولان سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی و نیز افراد صاحب نظر شهر مشهد تشکیل می‌دهند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. در مجموع نتیجه‌گیری گردید که این سازمان‌ها بخش مهمی از بدنه سازمان حفاظت محیط زیست در امر آموزش محیط زیست هستند و به منظور بهره گیری بهتر از توان سازمان‌های غیردولتی به منظور پیش برد آموزش محیط زیست در سطح کشور، لازم است نگاه به آموزش محیط زیست همراه با برنامه ریزی صحیح در سطح کلان اجرایی و قانونی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploration of public participation in the development of environmental education in Mashhad Metropolis

نویسندگان [English]

  • H Meiboudi 1
  • H Karimzadegan 2

1 Master of Natural Resources Engineering-Envirnoment,Islamic Azad UNIVERSITY. LAHIJAN BRANCH

2 Associate Professor of Dept . of Envirnomental Engineering,Islamic Azad University. Lahijan Branch

چکیده [English]

The increasing development of society, the meaning of participation to all areas of social life is extended. This is a field study that uses a Survey research plan. The community contributing statistics to this research
includes members and managers of nongovernmental environmental organizations, and also authorities of the City of Mashhad. SPSS software has been used for data analysis, and these data were analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics. It was concluded that these organizations are an important part of the national effort to protect the environment. In environmental education, and in order to achieve better usage of the abilities of nongovernmental organizations in order to elevate the teaching of the environment in the nation, it is necessary that evaluating the teaching of the environment is conducted with correct programming at the upper executive and legal levels.Keywords: Environmental Education, participation, Environmental Non-Governmental Organizations, Mashhad MetropolisKeywords: Environmental Education, participation, Environmental Non-Governmental Organizations, Mashhad Metropolis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Participation
  • Environmental Non-Governmental Organizations
  • Mashhad metropolis