با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور ،عضو هیات علمی منابع طبیعی و محیط زیست مرکز تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور ، عضو هیات علمی گروه جغرافیا (جمعیت و توسعه )مرکز تهران

3 دانشجو کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور مرکز ری

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای جمعیت شناختی خانواده در شکل گیری اخلاق زیست محیطی دانش آموزان (فرزندان خانواده) می پردازد. هدف از این پژوهش آن است که اطلاعات مفیدی در خصوص شاخصهای زیست محیطی و به ویژه آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مورد توجه در برنامه ریزی برای ساماندهی جمعیت کشور، به دست آید. این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی بوده جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ابهر در سال تحصیلی 92-91 می باشد. تعداد افراد جامعه 4467 نفر بوده که با توجه به جدول مورگان 360 نفر از آنان به عنوان نمونه به صورت تصادفی و با روش خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو بخش «ویژگی های جمعیت شناختی خانواده» و «اخلاق زیست محیطی دانش آموزان» بوده که روایی صوری آن با مشورت جمعی از استادان و کارشناسان علوم تربیتی و محیط زیست تأمین و پایایی آن پس از تکمیل توسط 30 نفر از دانش آموزان، با ضریب آلفای کرونباخ برابر 771/0 تأیید گردید. در تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها مشخص شد که هیچیک از متغیرهای مورد بررسی شامل: تعداد فرزندان خانواده، تحصیلات والدین، وضعیت شغلی والدین، وضعیت مالکیت منزل مسکونی و وضعیت مهاجرت خانواده، رابطه معنی داری با سطح اخلاق زیست محیطی دانش آموزان ندارد. لذا لازم است در رویکرد جدید ساماندهی جمعیت کشور، در کنار تلاش برای بهبود ویژگی های جمعیت شناختی جامعه، به ملاحظات و آموزش های زیست محیطی توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between the family socio-demographic characteristics and the environmental ethics of the high school students in Abhar

نویسندگان [English]

  • M Rezvani 1
  • M MoosaKazemi 2
  • M Arefian 3

1 Department of Environment and Natural resources, Payam-Noor University

2 Department of Geography(Population & Development), Payam-Noor University

3 M.Sc . student of Environmental Education .Payam-Noor University

چکیده [English]

In this study, the effects of socio-demographic characteristics of the family on the students’ environmental ethics (children of the families) were assessed. The aim of the study was to gather and publish useful information about environmental factors especially education and culture as one of the most important issues of the population and country developments. In this descriptive study, all the high school students 1391-92 of Abhar, Zanjan were recruited. The population included 4467 persons, and based on the Morgan’s table, 360 persons were randomly selected using two-step cluster method. The research instrument was a structured questionnaire consisting two parts "socio-demographic characteristics of the family" and "environmental ethics of the students." Validity of the questionnaire was assessed by a group of consulting professors and specialists of environmental education, and the reliability was pretested among 30 students, and was finally approved with the Cronbach's alpha coefficient 0.771. Analyzing the results of the questionnaires, none of the variables including: number of children, parental educations, parental occupations, real estate or rental houses, and being emigrants or citizens had a significant relationship with the level of environmental ethics of the students. Therefore, it is necessary to pay more attention to the environmental educations in new plans for the population organizing of the country, particularly concerning the importance of environmental ethics in providing a better future, in addition to the effort of improving the socio-demographic characteristics of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "population"
  • "environmental ethics"
  • "family"
  • "high school"