با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

2 کارشناس بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

3 دکترای داروسازی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمانشاه

چکیده

عنوان مطالعه حاضر رفتارهای مسئولانه و غیر مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق روستایی و شهری چگونه ‌است؟ ثانیاً، چه رابطه ای بین دانش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی وجود دارد؟ چه تفاوتی بین رفتارهای مسئولانه زیست محیطی بر حسب مناطق مورد مطالعه (روستا / شهر) وجود دارد؟
این تحقیق با روش پیمایشی انجام گرفت که نمونه آماری تحقیق شامل 385 نفر از افراد 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی استان کردستان می¬باشد، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای از نوع انتساب متناسب با حجم انتخاب شده¬اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ‌متناسب با اهداف پژوهش است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رفتارهای مردم در استان کرمانشاه نسبت به محیط زیست مسئولانه است و بین دانش زیست محیطی و رفتار نسبت به محیط زیست ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که رفتارهای زیست محیطی در مناطق روستایی مسئولانه تر از مناطق شهری، در میان افراد مسن مسئولانه تر از افراد جوان، در میان متأهلان مسئولانه تر از مجردان و در میان زنان مسئولانه تر از مردان می باشد. یافته ها نشان می دهد که برای ترویج و توسعة رفتارهای مسؤولانه نسبت به محیط زیست در راستای حفاظت از محیط زیست، باید نحوه رفتار و روش زندگی انسانها در طبیعت تغییر یابد. از این رو، تنظیم مجموعه رفتارهای زیست محیطی به عنوان راهنمای تعامل انسان با طبیعت و آموزش رفتارها در مناطق شهری و روستایی از ضرورتهای انکار ناپذیر به ویژه در مناطق شهری و روستایی استان کردستان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The sociological analysis of the environment and the people's behavior towards it in rural and urban areas in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • A Ziapour 1
  • N Kianipour 2
  • M.R Nikbakht 3

1 M.A in sociology , Kermanshah University of medical sciences and health services

2 B.Sc in environmental health , Kermanshah University of medical sciences and health services

3 PhD in pharmacology ,manager of Kermanshah University of medical sciences and health services

چکیده [English]

Environmentally responsible and irresponsible behavior of the study in terms of how rural and urban areas? Secondly, what is the relationship between environmental knowledge and environmental behavior there? What is the difference between responsible environmental behavior in terms of area (rural / urban) there?
said. Research instruments, questionnaires tailored to the research objectives. Results, Kermanshah province in the People's behavior towards the environment and the learning environment and act responsibly towards the environment, there is no significant relationship. Thus, the behavior of human interaction with the natural environment as a guideline in behaviors and training needs in urban and rural areas of undeniable, especially in urban and rural areas of the province is in Kurdistan.
Environmentally responsible and irresponsible behavior of the study in terms of how rural and urban areas? Secondly, what is the relationship between environmental knowledge and environmental behavior there? What is the difference between responsible environmental behavior in terms of area (rural / urban) there?
said. Research instruments, questionnaires tailored to the research objectives. Results, Kermanshah province in the People's behavior towards the environment and the learning environment and act responsibly towards the environment, there is no significant relationship. Thus, the behavior of human interaction with the natural environment as a guideline in behaviors and training needs in urban and rural areas of undeniable, especially in urban and rural areas of the province is in Kurdistan.

Keywords: environmental behavior, environmental science, urban province
environmental science, urban province
environmental science, urban province, urban province, urban province, urban

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environmental behavior
  • environmental science
  • urban province