با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ،دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ،دانشگاه یزد

چکیده

یکی از اهداف تعیین شده در سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در افق 1404 ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی و منابع طبیعی است لذا یکی از راهبردهای تعیین شده جهت تحقق این رویکرد آموزش و فرهنگ سازی محیط‌زیستی در سطح آموزش عالی است بطوری که بتوان به توسعه‌ای پایدار دست یافت. در این راستا در این پژوهش به بررسی سطوح آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست در رابطه با سری استانداردهای محیط زیستی علی الخصوص 14000در نظام مدیریت محیط‌زیستی و همچنین میزان اهمیت این سری استانداردها از دیدگاه دانشجویان در توسعه پایدار پرداخته شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی طبقه بندی شده از 5 دانشگاه از 12 دانشگاه ارائه دهنده مقطع کارشناسی ارشد این رشته انتخاب گردید. 104 پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده‌های بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌های آماری این پژوهش نشان داد که میانگین آگاهی دانشجویان در رابطه با مبانی استاندارد کم تا متوسط و در رابطه با اهمیت کاربردها و اهداف کلی سری استانداردهای ISO 14000 متوسط تا زیاد است. اختلاف معنی‌داری بین دو جنس در رابطه با آگاهی در بخش‌های مختلف مشاهده نشد. همچنین نتایج این پژوهش اختلاف معنی‌داری را در میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از این سری استانداردها نشان نداد. لازم به ذکر است که با توجه به آگاهی دانشجویان ثابت شد که وجود استانداردهای سری ISO 14000 تا حد زیادی می‌تواند مدیریت یک سازمان را به سوی توسعه پایدار هدایت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the role of environmental standards in achievement to sustainable development, according to the levels of awareness of students

نویسندگان [English]

  • M.S Ali Taleshi 1
  • H Sodaiezadeh 2
  • F Nejadkoorki 2

1 MSc Student of Natural Resources-Environmental engineeiring , yazd University

2 Assistant Prof . of faculty of Natural Resourse . Yazd University

چکیده [English]

One of the goals specified in the document of natural resources and watershed development in 1404 is promotion of awareness of environmental and natural resources, so one of the strategies to achieve this approach is environmental education and culture in higher education so that sustainable development can be achieved. in this regard, in this study was investigated the levels of in natural resources - environment engineering M.Sc. students about environmental standard series specially 14000 in Environmental Management System and also the importance of this standards series in observation of students in sustainable development. about this, 5 universities were selected from 12 universities offering this course in M.Sc. 104 questionnaires given out between students and collected after fulfillment. Assessable data analyzed using the SPSS program. Statistical results of this research indicate that the mean of awareness of students about concepts of standards is between low and median and about importance of application and total aims of ISO 14000 is between median and high. In relation to awareness in different section doesn’t indicate significant difference between two sexes. The result of this study doesn’t indicate significant difference in level of awareness in different universities’ students from this standards series. It is worth mentioning that according to the awareness of student, it was proved that ISO 14000 standards series could lead the management of organization to sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Awareness
  • ISO 14000 standards series
  • M.Sc. students
  • Sustainable Development