با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور ، تهران

2 دانشیار روه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور ، تهران

3 دانشیار گروه علمی تربیتی ، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی بود. مطالعه انجام شده یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود.برای سنجش متغیرها، پرسشنامه¬ای مشتمل بر 30 گویه را طراحی کردیم .متغیرهای اصلی توجه به مفاهیم اصلی آموزش محیط زیست، شدت تاثیر اصول سازماندهی محتوا ، توالی، وحدت و مداومت بر تدوین این مفاهیم و ارتباط محتوای درسی مشتمل بر این مفاهیم با محتوای دوره پیش دبستانی بود .داده¬های جمع آوری شده بااستفاده از آزمون تی تک نمونه¬ای ، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی کندال مورد تحلیل قرار گرفت.
میانگین به دست آمده از تجزیه وتحلیل نظرات آموزگاران بیشتراز عدد 2 بود که نشان داد به مفاهیم اصلی در محتوای دوره دبستانی توجه شده است (0.05 p نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه آموزگاران به مفاهیم اصلی محیط زیست در محتوای درسی دوره ابتدایی نه به طوریکسان توجه شده است.اصل وحدت بر این مفاهیم تاثیر گذار نمی¬باشد و اصول توالی و مداومت بر آنها تاثیر گذار می باشد. همچنین از نظر آموزگاران میان مفاهیم آموزش محیط زیست در دوره ابتدایی با دوره پیش دبستانی ارتباط وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی

نویسندگان [English]

  • L Parhizkar 1
  • S.M Shobeiri 2
  • M.R Sarmadi 3

1 M.A in curriculum development , faculty of education and psychology , Payam-Noor University

2 Associate Professor , Department of Environmental Education , Payam-Noor University

3 Associate Professor , Department of Cultural Science ,Payam-Noor University

چکیده [English]

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه آموزگاران شهر تهران نسبت به محتوای درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی بود. مطالعه انجام شده یک پژوهش توصیفی تحلیلی بود.برای سنجش متغیرها، پرسشنامه¬ای مشتمل بر 30 گویه را طراحی کردیم .متغیرهای اصلی توجه به مفاهیم اصلی آموزش محیط زیست، شدت تاثیر اصول سازماندهی محتوا ، توالی، وحدت و مداومت بر تدوین این مفاهیم و ارتباط محتوای درسی مشتمل بر این مفاهیم با محتوای دوره پیش دبستانی بود .داده¬های جمع آوری شده بااستفاده از آزمون تی تک نمونه¬ای ، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی کندال مورد تحلیل قرار گرفت.
میانگین به دست آمده از تجزیه وتحلیل نظرات آموزگاران بیشتراز عدد 2 بود که نشان داد به مفاهیم اصلی در محتوای دوره دبستانی توجه شده است (0.05 p نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه آموزگاران به مفاهیم اصلی محیط زیست در محتوای درسی دوره ابتدایی نه به طوریکسان توجه شده است.اصل وحدت بر این مفاهیم تاثیر گذار نمی¬باشد و اصول توالی و مداومت بر آنها تاثیر گذار می باشد. همچنین از نظر آموزگاران میان مفاهیم آموزش محیط زیست در دوره ابتدایی با دوره پیش دبستانی ارتباط وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • برنامه¬ریزی درسی
  • آموزش محیط زیست
  • دوره ابتدایی
  • اصول سازماندهی محتوا