با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج

2 دانشجوی دکترای، توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 استادیار، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز کرج

چکیده

 
پژوهش حاضر­ به­ تحلیل نگرش دانش­آموزان دوره­متوسطه شهرهمدان پیرامون حفاظت از محیط­زیست­ پرداخته است. جامعه­ آماری تحقیق ­شامل 4104 نفر از دانش­­آموزان پسر دبیرستان­­های شهر­ همدان ­که با استفاده از آماره کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته‏ها 270پرسشنامه با روش نمونه‏‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب تکمیل شد. روایی پرسشنامه توسط پانل­ متخصصان و پایایی ­آن با استفاده از­ آلفای کرونباخ تایید و مقدار آن­ بالاتر از (7/0) محاسبه ­گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ها به ‏وسیله نرم‏افزار SPSS انجام شد. طبق نتایج اکثر دانش­آموزان نگرش مساعدی نسبت به حفاظت از محیط­زیست نداشتند. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین میزان نگرش آنها نسبت به حفاظت از محیط­زیست و استفاده از اینترنت و شغل پدر رابطه مثبت و معنی‏داری در سطح یک درصد وجود دارد. همچنین، از جمله مهم‏ترین ­راهکارهای بهبود نگرش­ دانش­آموزان نسبت به حفاظت از محیط­زیست استفاده از فیلم‏های­ آموزشی و ایجاد تشکل­های زیست­محیطی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of high school students ' attitudes toward Hamedan environmental protection

نویسندگان [English]

  • vahid Azizi 1
  • Moslem Savari 2
  • Moein Sadeghi 3
  • Golamreza Yavari 4

1 M. S. Agricultural Economics, Payame Noor University, Karaj

2 Ph.D. Student, Agricultural Development, University of Tehran

3 M. S. Agricultural Economics, Islamic Azad University, Karaj

4 Assistant Professor, Agricultural Economics, Payame Noor University, Karaj

چکیده [English]

 This study analyzes the attitude of high school students in City of Hamadan toward environmental protection. A survey of 4104 high school students in Hamadan using the Cochran test, 240 persons were selected. To enhance the credibility of findings using stratified random sampling, 270 questionnaires were proportionally completed. The validity of the questionnaire by a panel of experts and its reliability through using Cronbach's Alfa were approved and the amount was calculated above (7/0). Data analysis was performed through using SPSS software. The majority of the students had positive attitudes towards environmental protection. Correlation analysis also showed that there is 1% positive and significant relationship between their attitude towards environmental protection, the use of the Internet and father's occupation. Also, one of the most important strategies to improve students' attitude towards environmental protection is using educational videos and creating environmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Environmental Protection
  • Education
  • male students
  • Hamadan