با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش محیط زیست ، دانشگاه پیام نور ری

چکیده

یکی از مهم­ترین آلاینده­های محیط زیست، پسماندهای بیمارستانی هستند. جهت مدیریت آن باید جداسازی مواد زائد در محل تولید و به وسیله­ی تولیدکننده انجام شود.  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر مدیریت پسماند پزشکی توسط کادر درمان می‌پردازد.  روش تحقیق به صورت سرشماری وتک گروهی، روی 49 نفر از کادر درمان بیمارستان کتالم ،در سال 1392 انجام گرفت. میزان تفکیک پسماندهای بیمارستان از طریق مشاهده، با کمک ابزار پرسشنامه استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست، در چک لیست مربوطه تعیین گردید. اطلاعات دموگرافیک و میزان آگاهی و نگرش و عملکرد پرسنل درمان در مورد مدیریت زباله‌های بیمارستانی از طریق پرسشنامه دیگری سنجیده شد، پس از آموزشی شش ساعته ،پرسشنامه‌ها دوباره پر شدند. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد، میزان آگاهی نگرش و عملکرد پرسنل درمان بعد از دوره‌های آموزشی، به سطح خوب افزایش و نتایج آزمون تی استیودنت نشان داد که میزان تفکیک زباله بعد از آموزش به 100 درصد ارتقاء یافت. با توجه به نتایج این مطالعه، آموزش محیط زیست با محوریت مدیریت پسماند پزشکی به کادر درمان بیمارستان‌ها در بهبود میزان تفکیک زباله پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of environmental education effects on improving hospital waste separation (A case study: Hospital,Ahmadnejad Katalom city)

نویسندگان [English]

  • Elham Asrari 1
  • Masome Rahbari 2

1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University

2 Master of Science Student of Environmental education, Payame Noor University

چکیده [English]

One of the most important pollutions in environment is hospital waste. Separation of hospital waste should be performed at the starting point by the producer for management. This study examine the impact of environmental education on managing hospital staff, waste by medical personnel. The research method of this study was through census and single group of 49 people including Katalom Hospital staff a city near Ramsar in 2013. Through observed standardized questionnaire of the Environmental Protection Agency, the rate of hospital waste separation in the relevant checklist was determined. Then the demographic information, knowledge and attitude as well as the performance of hospital staff on hospital solid waste management were measured via another questionnaire. Questionnaires were re-filled after 6-hour training. Wilcoxon test showed knowledge, attitude and performance of medical personnel after training courses improved potentially, and considering the results of the T-test, it showed that the amount of waste separation increased to 100% after training. Therefore education training for waste separation in hospitals is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Medical waste management
  • Hospital staff
  • Waste separation