با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش نقش آموزش در کاهش دور­ریز مواد پلی اتیلنیمورد بررسی قرار گرفت. منطقه 9 شهرداری در غرب تهران واقع شده است این منطقه با وسعتی نزدیک به 6/19 کیلومترمربع جمعیتی بالغ بر 170000 نفر را در خود جای داده است. در این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفت سپس جامعه و نمونه تعین گردید و پس از تجزیه تحلیل‌های پرسشنامه نتایج نشان می‌دهد میزان کاهش دور­ریز مواد پلاستیکی با میزان تحصیلات، شغل و فعالیت‌های شهرداری در منطقه 9 ارتباط مستقیم داشته و جهت آن‌ها نیز مثبت ارزیابی شده است نتایج آزمون t جفتی برای مقایسه میانگین مواد پلی‌اتیلنی در دو گروه آموزش دیده و شاهد نیز نشان‌دهنده این موضوع است که دوره‌های آموزشی باعث کاهش در استفاده از مواد پلی اتیلنی در سطح منطقه گردیده است. در نهایت راهکارهای مناسب برای منطقه 9 شهرداری تهران در جهت کاهش دور­ریز مواد پلی اتیلنی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation the Role of Environmental Instructions in Reduction of the Use of polyethylene Material (Case study: District 9 of Tehran

نویسندگان [English]

  • A.A. Karimi Pour Zarei 1
  • F. Babaie Semiromi 2
  • H. Yousefi 3

1 Master of Science Student; Dept. energy and environment science technology branch of Islamic Azad University

2 Assistant professor of energy and environment science technology branch of Islamic Azad University

3 Assistant professor of new science and technology, Tehran University

چکیده [English]

In this study, the role of education in reducing the use of polyethylene was investigated. District 9 of Tehran city council is located in the West part of the town with an area of 19.6 square kilometers inhabited by 170,000 people. Primarily, library research was conducted followed by the determination of sample size and the analysis of the questioner. Results showed that a reduction in the amount of plastic materials is strongly related to the level of education, job and municipal council services in district 9 which were evaluated positive. Results of the T-test show that a couple was trained on the comparison of polyethylene materials and control treatments indicate that training courses alleviated using polyethylene materials. Finally, successful strategies for district 9 of Tehran were designed in order to minimize the use of polyethylene materials

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education and awareness
  • PE materials
  • Tehran 9th District