با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران

2 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه کردستان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات اجتماعی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر شهر فریدونکنار (استان مازندران) است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر شاخص‌های فینستر بوش در زمینه کاربرد تحلیل تاثیر اجتماعی و زیست محیطی است. جامعه آماری تحقیق، شهرستان فریدونکنار و بخش های اطراف آن است. روش تحقیق آن کیفی است و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه صورت پذیرفته است. واحد تحلیل در این تحقیق فرد می باشد. زمان انجام تحقیق، پاییز سال 1389 بود. یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به اینکه احداث و توسعه بندر فریدونکنار در گام‌های اولیه توسعه قرار دارد، در حال حاضر نقش اندکی در توسعه اقتصاد محلی داشته است، ولی  به نظر می‌رسد این تأثیرگذاری در آینده فزونی یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social and Environmental Impact Assessment of Construction and Development of Fereidoonkenar Port on local Community Fereidoonkenar

نویسندگان [English]

  • S. Salehi 1
  • J. Mohammadi 2
  • S. A. Mir Mohammad tabar divkolai 3
  • A. Saradipour 4

1 Assistant Professor of Environmental Sociology, Mazandaran University

2 Assistant Professor of Sociology, Kurdestan University

3 M. A., Social Science Research, Mazandaran University

4 M. A., Environmental Education, Payam-Noor univrsity, Tehran

چکیده [English]

This paper reviews the social impacts of the construction and development of Fereidoonkenar Port on the City of Fereidoonkenar (Mazandaran province). The theoretical framework used in this study is based on Finsterbusch indicators analyzing environmental and social impacts. Statistics population includes the city of Fereidoonkenar and its surrounding suburbs. It is a qualitative research methodology and data collection methods have been implemented conducting interview. In this study, the unit of analysis is the individual. This research was conducted in the fall of 2000. The findings indicate that despite the construction and development of Fereidoonkenar Port wich is an immediate priority, this has a small role in local economic development, however, this appears to have growing influence in the future

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Environmental and social impact assessment
  • Development of the port
  • local economy
  • Fereidoonkenar