با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر میزان دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران» به روش تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی منطقه 12 تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب گردیدند. ضمن تقسیم گروه نمونه به دو گروه 30 نفری شاهد و گواه، از هردو گروه پیش آزمون گرفته شد. برای گردآوری داده‌های مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک پرسشنامه سنجش دانش و نگرش و مهارت زیست محیطی ساخته صالحی و آقامحمدی (2000)، با اندکی تغییرات، استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه، از طریق آلفای کرونباخ 71/. محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونt  مستقل استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که  بین میزان دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش محیط زیست بر ارتقاء دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان تأثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Education on Teachers Knowledge, Attitude and Skills (Case study:Primary School Teachers district 12, Tehran)

نویسندگان [English]

  • A Zamani moghadam 1
  • M Saedi 2

1 Assistance Professor of Educational management,Science and Research branch of Islamic Azad University

2 M.A in Educational Management, Science and Research branch Islamic Azad University

چکیده [English]

This research is conducted to investigate the impact of environmental education on teachers knowledge, attitude and skills at Tehran district 12. The statistical population was all elementary school teachers. 60 teachers were chosen using simple random sampling; then the group was divided in to two 30 teachers subgroup. The data were collected using a questionnaire and the reliability coefficient was calculated through cronbach alpha. The information processed and analyzed by independent t-test. Result showed that there is a significant difference in teachers environmental knowledge, attitude and skills before and after work shop and environmental education has had a positive impact on teachers skills.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Attitudes
  • Knowledge
  • Skills