با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور مرکز ری

2 استادیار گروه علمی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استاد گروه علمی روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

در این پژوهش ، محقق در نظر دارد اطلاعات، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی دانش آموزان در مسایل محیط زیست شهری و غیر شهری را پس از اجرای یک طرح آموزش غیر مستقیم (طرح شهردار مدرسه) که در آن دانش آموزان مجری و مخاطب آموزش هستند، بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن مدارس راهنمایی دولتی دخترانه سطح شهرداری منطقه 10 بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده یک مدرسه به عنوان محیط آزمایش و یک مدرسه به عنوان محیط گواه در نظر گرفته شده است. تعداد دانش آموزان 870 نفر بوده که پس از قرار دادن این تعداد در فرمول کوکران 268 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، اسناد و مدارک موجود در بایگانی مدرسه و مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از پیش آزمون و پس آزمون، از آزمون مان ویتنی یو استفاده شده است. نتایج بیانگر عدم تأثیر اجرای طرح شهردار مدرسه در مسئولیت پذیری دانش آموزان بوده و اجرای طرح شهردار مدرسه توانسته است اطلاعات، مشارکت و کیفیت را در مورد موضوعات زیست محیطی ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investing the impact of school – mayor plan in promoting the girl students environmental knowledge in Tehran municipality district 10

نویسندگان [English]

  • M Heidary 1
  • M Rezvani 2
  • A Alipour 3

1 M.A student of Environmental Education, Payame Noor University

2 Assistant prof. of Environment and Natural resources, Payame Noor University

3 professor of psychology, Payame Noor University

چکیده [English]

In this research, the author is going to investigate after implementing on indirect education plan (school – mayor plan) in which the students themselves are performers and addresses student information ,responsibility and inclination to participate in urban and non – urban environmental issues. This study is a scientific – applied research and its statistical population is girl public guidance school in Tehran, municipality strict 10. Using simple random sampling, one school was chosen as a control group and the other as an experimental. The number of students were 870, that upon applying the cocran formula, 268 of them was chosen as respondent to questionnaire. The data gathering tools were self – administered questionnaire and existing records and documents in schools archives. As well as a library research. For data analysis pre-post test, based on Man Vitny U test, was used. The result showed that school – mayor plan has had no impact on students responsibility, but implementing of the plan has had promoted the students information and participation in environmental issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environmental teaching
  • Mayor school
  • Environmental know ledge
  • Responsibility
  • Communion