با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت بهداشت,دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار، گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار، گروه علمی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

دستیابی انسان به فناوری نانو تأثیرات فراوان در زندگی بشر دارد و صنعت خودروسازی به طور بالقوه یکی از ذینفعان اصلی توسعه فناوری نانو است. که بهبود و مزایای موجود در سطوح مختلف را فراهم می­نماید. برخی از کاربردهای زیست محیطی فناوری نانو، می­­­تواند از طریق آموزش محیط زیست انجام پذیرد. البته زمانی می­­­­­توان از این آموزش­ها بهره برد که نگرش­­ مثبتی در این زمینه وجود داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نگرش مدیران صنعت خودروسازی از بکارگیری آموزش­های زیست­محیطی در استفاده از فناوری نانو است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری شامل 63 نفر از مدیران تولید صنعت خودروسازی می­باشد و ابزار­ گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته بوده است.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که نگرش مدیران نسبت به آموزش‌های زیست محیطی در کاربرد فناوری نانو مثبت ارزیابی می‌گردد. بین نگرش­ مدیران در ارتباط با کاربرد آموزش محیط زیست در استفاده از فناوری نانو و سنوات خدمت و مقطع تحصیلی تفاوت معنی­­ داری وجود ندارد در حالیکه بین نگرش و رشته تحصیلی تفاوت معنی دار است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of environmental education on nanotechnology application (Case study: industrial managers)

نویسندگان [English]

  • F Sigarchian 1
  • S.M Shobeiri 2
  • M Larijani 3

1 Master of Environmental Education, Payame Noor University

2 Associate Professor. Dept. of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran

3 Assistant Professor. Dept. of Environmental Education, Payame Noor University,Tehran

چکیده [English]

Nano-technology has a lot of positive impacts in human life and industry is potentially one of these areas which gain a lot of    benefit from nano development. Some environmental application of nano will be made possible through environmental education; of course this possibility depends on positive attitude in this regard .this research is going to investigate car industry manager’s attitude towards environmental education as a basis for nano application. This study is an applied research which uses a descriptive method based on survey approach. The statistical population is 63 car industry managers and data collecting tool is a self-administered questionnaire. Result showed that the managers had a positive attitude towards nano –application , but there was not any significant difference between managers attitude and the level of  their education or their years of experiences , while there was a significant difference between their attitude and the kind of education field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Sustainable Development
  • Nanotechnology
  • Environmental attitude