با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی

حسن حسن زاده؛ محمد ادیبی مهر؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده

دوره 7، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5813

چکیده
  یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط‌زیست می‌تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول ...  بیشتر