با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران

چکیده

یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط‌زیست می‌تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می‌شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط‌زیست، نقش سازنده‌ای در طبیعت و مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل‌های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران‌های محیط‌زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می‌توان علاوه بر مدیریت بحران محیط‌زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه‌ی طبیعی همانند سرمایه‌های مادی و معنوی خصوصی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the rule of prohibition of detriment in the management of environmental crises

نویسندگان [English]

  • Hasan Hasanzadeh 1
  • Mohammad Adiby Mehr 2
  • Davood Dadashnejad Delshad 3
  • Mohammad Javad Baghizadeh 3

1 Ph.D. Student in Jurisprudence and Islamic law of Islamic, Azad University of Damghan, Iran

2 Associate Professor, Jurisprudence and Islamic law, Paradise of Tehran University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Jurisprudence and Islamic law of Islamic, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

One of the rules of jurisprudence that is cited throughout jurisprudence and can be used in many economic and social issues, including the environment, is the rule of prohibition of detriment. This rule in the Islamic law; the basic principle is to protect the others from harm to others and to compensate for them, is a strong basis for the enactment of the law. the inclusion of this rule on negative affairs will, in addition to deterring this principle, in environmental degradation, has a constructive role in management of environmental crises. Of course, in order to achieve development, man has not properly fulfilled his responsibility for protecting nature and ignores the right of future generations with unceasing exploitation, has caused damage to nature and extensive changes in the ecosystem and caused the environmental crisis. Therefore, it is possible to manage this crisis by the rule of prohibition of detriment and accepting its positive role, to compensate for the damage caused by the invasion of environmental capital. Because damaging to the most important natural of human capital should not be ignored as private and material spiritual capital. Therefore, due to existing vacuum, non-deterrence of laws in the face of environmental degradation. This paper describes the Role of the rule of prohibition of detriment in the management of the environmental crisis and the necessity of its acceptance in proving the relevant laws and regulations in Islamic law in a descriptive and analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic law
  • Prohibition of detriment
  • Crisis management
  • Jurisprudence
  • Environment
Abdollahi, Abdolkarim. (2010), "Rules of jurisprudence". Tehran: Book of Qom. [In Persian] 
Akhund Khorasani, Mohammad Kazem. (1942), "Kofayeh Al-Asfal". Qom: Al-Alibit Institute. C 2. [In Persian] 
Allameh Majlesi. (1984), "Baharalanvar". translator Mousavi Hamedani, Eboluhsan, Tehran: Publisher of the Holy Vassiriyah Mosque Library. C 2, 101. [In Persian] 
Amid, Hasan. (1984), "Farsi Culture". Tehran: Amir Kabir Publishing House. C 2. [In Persian] 
Bahrami Ahmadi, Hamid (2009) Is the rule of lazarar proof verdict? Islamic Law Research, V 10, D 29 pp. 5-29. [In Persian] 
Birodian, Nader. (2006), "Managing the Crisis of Safety Principles in Unexpected Accidents". Mashhad: Jihad University. First Printing. [In Persian] 
Bojnordi, Mohammad Hasan (1998), "Al-Qawad al-Fiqahi". Research by Mohammad Hossein Drayati, Mehdi Mehrizi. Qom: Nahr al-Hadi. [In Persian] 
Cheraghi, Abraham(2011) The article on the environment and its rights from the perspective of the Quran. the publisher of the religious group of Karbala.P23-54 [In Persian]
 Edvard, S Rogers. (1970), "Human Ecology and Health". Translation. Dr. Siavash Aqaah, Tehran: Publication, Sadegh, E1
 
 jurisprudence and law of Iran. Islamic Center of Science and Culture, Institute of jurisprudence and law.p112-127. [In Persian] 
Fahimi, Azizullah. (2012), "Environmental degradation in jurisprudence and law of Iran". Qom: Islamic Advertising Office.E1. [In Persian] 
Firouz Abadi, Mohammed ibn Ya'qub. (2016), "Al-Qamus al-Mahit". Beirut: Dar al-Kotob al-Elmiah. E2. [In Persian] 
Ghahramani, Nasrallah. (2005), A Comparative Study Paper on how to eliminate the conflict between the principle of hardening and the rule of law. Specialized Magazines. No. 188, 189. P113-126 [In Persian] 
Harani, Ibn shoabe, (2017), "Tohaf Aloqul", translation: Sadegh Hasanzadeh. Qom: Publisher of Imam Ali (AS). [In Persian] 
Hayem, Solomon. (1991), "Persian English Culture". Tehran: Farhang-e Mo'aser Publishing House. C 1. [In Persian] 
Hor Ameli, Mohammad ibn Hassan. (1995), "Wasael Al-Shi'a". Al-Al-Bait Institute. C 8, 5. E10. [In Persian] 
Hosseini, Hossein.(2006), What is the Article of Crisis? Quarterly Journal of Security. Year 5. No 1, 2.P7-51 [In Persian] 
 
Hosseini Maraghi, Mir Abdolfattah. (1996), "Al-Anawin Al-Fiqhhieh". Qom: Islamic Publications Office. C 1. [In Persian] 
Hosseini Sistani, Seyyed Ali. (1993), "Lazarar and Lazerar rule". Qom: Ayatullah Sistani Office publications. [In Persian] 
Ibn Asir, Mubarak ibn Muhammad. (1988)," Al-Nahaya Fi Gharib al-Hadith". Qom: The Ismaili Press Institute. [In Persian] 
Ibn Khaldun, Abozeid. (1995), "Introduction Ibn Khaldun". translation: Mohammad Parvin Gonabadi. Tehran: Scientific and Cultural Publishing.E8. [In Persian] 
Ibn Manzur, Jamaloddin. (1996)," Lassan Arab". Lobanan: Dar Beirut. E 4. [In Persian] 
Ibn Sina, Hussein Ibn Abdullah. (1992), "Book of Law in Medicine". Translator: Abdul Rahman Sharfakandi.Tehran: Soroush. C 1. [In Persian] 
Imam Ali. (2006), "Nahj al-Balaghah". Mohamad Dashty. Mashhad: Beh nashr.E8. [In Persian] 
Esmaili, Mohsen. (1998), "Damage Theory".Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 
Jamiz Babar and Michael Smith. (1994), "The Nature of Foreign Policy". Translated by Dr. Seifzadeh. Tehran: Gomes Publication.E1.
Johari, Ismail ibn Hamad. (1983), "Al-Sahah, Mohaqiq", Attar, Ahmad Abdul Ghafoor. Beirut:Dar Allah Lammalayen. C 2. [In Persian] 
Khalil ibn Ahmad. (1988), "al-Ain, Mokhzumi". Mehdi Makhzumi, Mohsen Al Asfour. Qom: Dahljajra. C 7. [In Persian] 
Khatami, Seyyed Ahmad.(2016), "Rules of Jurisprudence". Teaching outside of jurisprudence. Qom: Meeting 17. [In Persian] 
Khomeini, Rouhollah (9/1/1988) Message to the President of the day. The Jomhuri Eslami daily. P5. [In Persian] 
Khomeini, Seyyed Ruhollah. (1988), "Tahzib al-osul". Qom: Dar al-Fakr. C 2, 3. [In Persian] 
Khomeini, Seyyed Ruhollah. (2017), "al-Rasael". Qom: Ismailis Publisher. E1. [In Persian] 
Koleyni, Mohammad ibn Ya'qub, (1991). "Osol Kafi". Javad Mostafavi, Hashem Rasouli. Tehran: Islamic Seminary Book. E3. [In Persian] 
Law Office, Parliamentary Affairs. (2005), "Environmental Law and Regulations". Tehran: Environmental Protection Agency. E2.
Sadr, Seyyed Mohammad Baqer. (none) "Egtesadona". Qom: School of Alelam al-Islami. E1. [In Persian] 
Shahid e aval.(none)," Al-Qawaed and Al-Fawaed". Seyyed Mohsen Abdelhadi. Qom: Publisher of Useful Bookstore.C1. [In Persian] 
Shariat e Esfahani, Fathollah bin Mohammad Jawad. (1989), "lazarar rule". Qom: Islamic Publishing Institute. [In Persian] 
Shirvani, Ali. (2007), "Nahj al-Fasaheh".Qom: Dar Al Fekr. E3. [In Persian] 
Maalouf, Lowis. (2002), "Al-Mundiz al-Bajdi". translation of Qasim Bustani. Qom: Zavel Qorba. C 2.
Ma'refat, Mohammad Hadi. (1993), "Hadith Lazher from Imam Khomeini's". Imam Khomeini's Economic Thoughts Review. N 4.P70-85 [In Persian] 
Mashhadi, Ali. (2011), "Terminology of Environmental Law". Tehran: Khorsandi. E1. [In Persian] 
Mohaghegh damad, Sayyed Mostafa. (2004), "Rules of jurisprudence". Tehran: Center for the dissemination of Islamic sciences. C 1. [In Persian] 
Mohaghegh damad, Seyyed Mostafa. (2014), "Environmental Theology".Tehran: Institute of Philosophy of Iran. [In Persian] 
Mohammadi Rey Shahri, Mohammad. (2015), "Mizan Al Hekma". Hamid Reza Sheikhi.Qom: Dar Al-Hadith. E14. C4,13. [In Persian] 
Mohammad Prophet. (2001), "The Holy Quran". Elahy Ghomshei,Mahdi. Tehran: Vafaee. E1. [In Persian] 
Motahari, Mortaza. (1991), "Women's Rights in Islam".Tehran: Sadra. E14. [In Persian] 
Musavi Bojnourdi, Hasan. (1999), "Al-Qawaed Al-Faghhieh". Mohammad Hussein Drayati, Mehdi Mehrizi. Qom: Nashr-e-Hadi. C 1. [In Persian] 
Nouri, Hussein ibn Mohammad Taghi. (1987), "Mustadrak Al-Wasael". Lobanan: Al-Al-Bait. C 13. [In Persian] 
Office of Co-operation in the field and university. (1993), "The basics of economics". Tehran:Samt.E1.
Tabarsi, Fazl ibn Hasan. (1987), "Assembly of Al-Bayan". Investigating: Seyyed Mohammad Rasouli Mahallati. Birout: Daralmarrof. E1. [In Persian] 
Zabidi, Mohammad Ibn Mohammad. (1993), "Taj al-Aros". Mohammed ibn Ya'qub Firouzabadi. Beirut: Dar al-Fekr. C 3.[In Persian]