با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذاری و رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان

الهام شیرانی بیدآبادی؛ مریم لاریجانی؛ مهران فرج الهی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 30-37

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش‌گذای و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان است. نوع تحقیق مطرح شده بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از بین مدارس راهنمایی ...  بیشتر

نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

عظیمه السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 9-16

چکیده
  این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی  دانش‌آموزان و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زیست محیطی آنان می‌پردازد. مطالعه به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده و در آن آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی 150 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای نمونه‌گیری شدند سنجیده شده است.  ...  بیشتر