با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
میراث کشاورزی: راهبرد تحقق پایداری محیط‌زیستی در مناطق گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان)

امیر نعیمی؛ روح الله رضائی؛ سیده کوثر موسی پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-22

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق تحلیل رابطه بین میراث کشاورزی و پایداری محیط‌زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 218 نفر تعیین شد. برای مطالعه افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه­ای ...  بیشتر

موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی جهت آموزش کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه‏‌ای در حوزه سد قشلاق استان کردستان)

محمدرضا شاه ‏پسند؛ مسلم سواری

دوره 5، شماره 3 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-99

چکیده
  در این تحقیق از فرایند سلسله مراتبی برای اولویت‏بندی گزیدارها و معیارهای موانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی، بهره گرفته‌شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی‌شده، داده‏های موردنیاز از طریق 29 پرسشنامه از سوی نمونه‏ای برگزیده از کارشناسان تعاونی‏های آب بران واقع در حوزه سد در استان کردستان ...  بیشتر