با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی رابطه بین سواد محیطزیستی و مصرف مسئولانه و پایدار (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری هیر؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ حسین هنرور

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 53-65

چکیده
  مصرف مسئولانه و پایدار یکی از جنبه­های مهم توسعه پایدار محسوب می­شود که به دستیابی رشد اقتصادی بلند مدتِ سازگار با نیازهای محیطزیستی و اجتماعی بستگی دارد. در واقع تعاریف اخیر از پایداری در قالب اصول سه­گانه­ (محیط زیست، اجتماع و اقتصاد)، نشان از تنیدگی عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی دارد. در این بین، یکی از تعیین کننده­های ...  بیشتر