با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نیاز سنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت در شهرستان اهواز

زهرا هیبت‌الله‌پور؛ ابراهیم پناهپور؛ محمد حسین‌پور

دوره 5، شماره 4 ، شهریور 1396، ، صفحه 35-44

چکیده
  با توجه به اینکه آموزش کشاورزی عاملی برای پذیرش فناوری‌های نوین و به ­کارگیری روش‌های علمی کشاورزی توسط تولیدکنندگان و بهره‌ برداران است، این تحقیق با هدف بررسی اطلاعات کشاورزان منطقه اهواز از مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت جهت تعیین اولویت‌های آموزشی آنان انجام گرفت. جامعه‌ آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 500 نفر تعیین ...  بیشتر