با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
نقش واسطه‌ای مصرف‌گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک (مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)

توکل آقایاری‌هیر؛ حسین هنرور؛ محمد باقر علیزاده اقدم

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 9-18

چکیده
  تغییرات در سبک زندگی و الگوی مصرف تأثیرات بسیار زیادی بر محیط زیست داشته است، به­طوری­که این تغییرات، باعث افزایش ردپای اکولوژیک (تأثیر انسان بر محیط زیست) و کاهش ظرفیت زیست محیطی شده است. در کنار عوامل دیگر، دو عامل اجتماعی مؤثر بر میزان ردپای اکولوژیک و فاصله گرفتن انسان­ها و جوامع از پایداری زیست محیطی، مادیگرایی و مصرف­گرایی ...  بیشتر