با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
سازمان‌های یادگیرنده بسترآموزش محیط زیست

علی بابازاده؛ محمد قهرمانی؛ معصومه اکبری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 69-78

چکیده
  چکیده: با گستردگی و پیچیدگی مباحث زیست محیطی، خلق سواد زیست‌محیطی در سطح اقشار مختلف اجتماعی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است. نیل به این هدف نیاز به استفاده از یافته‌های نوین مدیریت و تعلیم و تربیت دارد. به زعم نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، آموزش اثربخش‌ترین راهکار مدیریت چالش‌های اجتماعی است. از طرف دیگر با نامیده ...  بیشتر