با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
آموزش محیط زیست
تأثیر دانش جامعه محلی بر ادراک تخریب تنوع‌زیستی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان

پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ جابر اعظمی

دوره 11، شماره 3 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.30473/ee.2023.63554.2511

چکیده
  دانش‌ ذی‌نفعان یکی از عناصر اساسی در مدیریت تنوع‌زیستی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش جامعه محلی و تأثیر آن بر وضعیت تخریب تنوع‌زیستی ادراک‌شده در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد استان زنجان با استفاده از روش‌شناسی کمی (توصیفی-همبستگی) انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 250 نفر از خانوارهای روستایی که وابسته ...  بیشتر

بررسی فهم دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه رازی از تنوع‌زیستی و عوامل مؤثر بر آن

امیرحسین علی بیگی؛ زهرا منتظرصاحب؛ مهنا شاهمرادی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/ee.2019.5601

چکیده
  هدف کلی این پژوهش ترکیبی، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته­ های کشاورزی و منابع­ طبیعی دانشگاه رازی از تنوع­ زیستی و عوامل مؤثر بر آن بود. با توجه به کاهش روزافزون تنوع­ زیستی و نقش انسان در کاهش روند آن، این پژوهش، دانشجویان رشته‏­ های کشاورزی و منابع­طبیعی که با کشاورزان و تنوع ­زیستی ارتباط بسیاری دارند را مورد بررسی ...  بیشتر