با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

چکیده

هدف کلی این پژوهش ترکیبی، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته­ های کشاورزی و منابع­ طبیعی دانشگاه رازی از تنوع­ زیستی و عوامل مؤثر بر آن بود. با توجه به کاهش روزافزون تنوع­ زیستی و نقش انسان در کاهش روند آن، این پژوهش، دانشجویان رشته‏­ های کشاورزی و منابع­طبیعی که با کشاورزان و تنوع ­زیستی ارتباط بسیاری دارند را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی-کمی به توالی اکتشافی بود. طرح تحقیق در بخش کیفی، مطالعه مورد و در بخش کمی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، صاحب­نظران تنوع­ زیستی در استان کرمانشاه بود که نمونه ­گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته­ های کشاورزی و منابع­طبیعی دانشگاه رازی بود (1718=N) که 323 تن از آنها به‌عنوان نمونه و به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه­ ساختارمند و در بخش کمی، پرسش‌نامه محقق ساخته بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که برای بررسی فهم دانشجویان از تنوع­زیستی 5 مقوله­ اصلی شامل مفهوم تنوع­زیستی، اهمیت تنوع­زیستی، حفاظت از تنوع ­زیستی، تهدیدهای تنوع ­زیستی و مسئولیت انسان در قبال تنوع­ زیستی باید بررسی شود. نتایج بخش کمی نشان داد که دانشجویان وضعیت نامطلوبی از فهم تنوع ­زیستی و مقوله­ های آن دارند. از نظر رشته­ تحصیلی، مقطع تحصیلی، سن و تأهل، تفاوت معنی­داری بین فهم دانشجویان از تنوع­زیستی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the influencing factors on Understanding of Biodiversity among Agriculture and Natural Resources Students of Razi University

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Alibeygi 1
  • Zahra Montazersaheb 2
  • Mohana Shahmoradi 2

1 Associate Professor, Agricultural College, Razi University

2 Agricultural College, Razi University

چکیده [English]

The aim of this mixed study was determining the understanding and perception of Agriculture and National Resources students of Razi university about biodiversity and the factors affecting it. Due to the increasing loss of biodiversity and the role of humankind to reduce this process, students of agriculture and natural resources were examined. This study was a qualitative-quantitative research. The population of this qualitative research was biodiversity experts in Kermanshah province and the method was snowball sampling. The population in quantitative part of the study was undergraduate, master's and doctoral students of agriculture and natural resources of Razi University (N=1718), that 323 of them were selected using stratified random sampling. Quantitative data were collected by in-depth semistructured interviews and quantitative data were collected by a self-made questionnaire. Qualitative results showed that for the study of the students understanding of biodiversity, 5 main categories including the concept of biodiversity, the importance of biodiversity, protection of biodiversity, threats to biodiversity and human responsibility for biodiversity should be investigated. Quantitative results showed that students’ understanding of biodiversity and its categories is in an undesirable situation. In terms of field of study, educational level, age, and marital status, there were significant differences between students' understanding of biodiversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Categories of Biodiversity
  • Understanding
  • Factor Affecting Understanding
  • students
Abedi, T. (2010). “Investigation of Ecological Economic Models in Biodiversity Conservation”. Environment and Development Journal, 1(1), 11-18.]In Persian. [
Arbuthnott, K. D. & Devoe, D. (2014). “Understanding of Biodiversity Among Western Canadian University Students”. Human Ecology, 42,147–158.
Buijs, A. E., Fischer, A., Rink, D., and Young, J. C. (2008). “Looking Beyond Superficial Knowledge Gaps: Understanding Public Represantations of Biodiversity”. International Journal of Biodiversity Science and Management, 4, 65-80 doi:10.3843/Biodiv.4.2:1.
Cakir M., Makineci E. and Kumbasli A. (2010). Comparative study on soil properties in a picnic and undisturbed area of Belgrad forest, Istanbul. Journal of Environmental Biology, 31, 125–128.
Christie, M., Hanley, N., Warren, J., Murphy, K., Wright W. & Hyde, T. (2006). “ANALYSIS Valuing the diversity of biodiversity”. Ecological Economics, 58, 304– 317.
 Dabiri. F.,  Ebadi, T.,  Pourhashemi, A.,  Manoochehri, N. (2010). “Study of Legal Aspects to present and execute POPs convention in Iran in order to submit legal framework to control persistent Organic Pollutants”. Journal of Enviromental Science and Technology, 12(2), 133-144.]In Persian.[
Dasmann, R. F. (1968). “A Different Kind of Country”. MacMillan Company, New York. ISBN 0-02-072810-7.
Fischer, A. & Young, J. (2007). “Understanding Mental Contructs of Biodiversity: Implication for Biodiversity Management and Conservation”. Biological Conservation, 136, 271-282.
 Ghasemi, A. (2011). “The View Point of Seyyed Hossein Nasr Regarding the Environmental Crisis and Its Solution”. Contemporary Wisdom, 2(1), 85-101.]In Persian. [
Gholami, A., Ejtehadi H., Ghassemzadeh, F. & Ghorashi-al-Hosseini, J. (2006). “Study of Plant Biodiversity Around Protected Area of the Bazangan Lake”. Iranian journal of Biology, 19(4), 398-407.]In Persian. [
Hunter, L. M. & Brehm, L. (2003). “Qualitative Insight into Public Knowledge of, and Concern with, Biodiversity”. Human Ecology, 31,309–320.
Karami, P., ghasemi, S., kamangar, M. (2016). “Relative abundance and biodiversity index of Overwintering migratory birds case study: hasan Langi Estuary In Hormozgan Province”. Journal of Enviromental Science and Technology, 17(5), 87-102.]In Persian. [
Lindemann-Matthies, P. & Bose, E. (2008). “How many species are There? Public Understanding and Awareness of Biodiversity in Switzerland”. Human Ecology, 36, 731-742.
Long, J., Cromwell, E. & Gold, K. (2000). “On- farm management of crop diversity: an introductory bibliography”. The Schumacher center for technology and development.
Ramezani Ghavam Abadi, M. (2012). “A Strategic Investigation into Environmental Protection in Iran: Necessities and Bottlenecks”. Strategy Quarterly. 65, 233-257.]In Persian. [
Sabzehei. M. T., Gholipoor, S., Adinevand, M. (2016). “A Survey of the Relationship Between Environmental Awareness, Attitude and Pro-environmental Behavior of Female Students at Qom University”. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 4(4), 5-16.]In Persian].
Sheikh Jabbary, E. & Sheikh Jabbary, H. (2006). “Composition and Species Diversity of Vertebrates in Ardabil Province”. Environmental Sciences, 3(10), 35-50.]In Persian. [
 Tajbakhsh., H. (2007). “Cultivating people for preventing environmental destruction”. Journal of Veterinary Research62(3), 223-226.]In Persian. [
Wilson, E. O. & Peter, F. M. (1998). “Biodiversity”. National Academy Press, Washington D.C.