دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1397 
طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان

صفحه 129-142

10.30473/ee.2019.5608

عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی