با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تأثیرپذیری انسان و طبیعت از یکدیگر از دیرباز اجتناب‌ناپذیر بوده است. با رشد نهادهای مدنی و ابزار فناوری، انسان در سطح گسترده‌ای در طبیعت تغییراتی ایجاد کرده که گاه سبب تهدیدهای محیط زیستی و اکولوژیکی شده است همین امر سبب گردید که بررسی مسائل محیط‌زیستی در ادبیات یکی از ضرورت­های پژوهشی ادبیات تطبیقی گردد و گفتمانی در جهت فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی برای حفاظت از آن شکل گیرد. ادبیات و به‌ویژه شعر به‌عنوان رسانه‌ای فرهنگی، تأثیرگذاری ویژه‌ای در حوزه‌های رفتاری و انگیزشی مخاطبان و بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به محیط‌زیست دارد. در شعر معاصر نگاه متفاوت نیما و متأثران او، طرز برخورد با طبیعت را نسبت به شعر سنتی تغییر داد و دغدغه‌های محیط‌زیستی برخی شاعران معاصر به‌ویژه سهراب را واداشت تا با آثارشان به آگاهی بخشی و آموزش محیط‌زیست بپردازند. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی است، سعی شد نگاه شعر معاصر نسبت به محیط‌زیست و جایگاه و چگونگی آموزش محیط‌زیست در آن با محوریت اشعار سهراب سپهری، به‌عنوان آغازگر این جریان، مشخص گردد و این نتیجه به دست آمد که در شعر معاصر لزوم توجه به طبیعت و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن سبب شد که از شعر به‌عنوان رسانه‌ای برای آموزش دهی ضمنی برای محیط‌زیست و رفتار صحیح با آن استفاده شود و این جریان با سهراب سپهری در شعر معاصر مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Education and Persian Contemporary Poerty

نویسندگان [English]

  • Sima Abasi 1
  • Zahra Rezaee 2

1 Assistant Professor, Persian Literature Department , Payame Noor University

2 Allameh Tabatabaee University

چکیده [English]

Since a long time ago human being and nature have had a mutual influence on each other. As the civil institutions and technological tools have developed, human being has been influenced by nature in a period of time and in return it has made changes in great scale which in some cases have caused environmental and ecological threats. For this reason, the study of environmental issues in literature is considered as an essential element in comparative literature studies and a cultural discourse has been made for protection of the environment. As a cultural media, literature and specially poetry have a significant effect on behavioral and motivational domains and on awareness of their audience toward the environment. In Persian contemporary poems, Nima and his successors have created a new point of view toward nature and environment which had some of the poets like Sohrab to encourage people to respect their environment. This study will analyze the point of view of contemporary poetry toward environment, the position of it and the way of environmental education with an emphasis on Sohrab’s poems as the establisher of this approach. As a result, it’s been figured out that the need of paying attention to the environment and making people aware of the ways they can respect it has led to the emergence of a new domain in poetry with educational functions, this domain was established by Sohrab Sepehri for the first time in Persian poetry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalism
  • Environmental Education
  • Persian Contemporary poetry
  • Sohrab Sepehri
Abedi, K. (2005). "From companionship sun". 1th, Tehran: Sales Publishing. [In Persian]
Azhand, Y. (1984). "Modern Iranian literature: since constitutional Revolution to Islamic Revolution". 1th, Tehran: Sales Publishing. [In Persian].
Borgstede, C.V. and Anders, B. (2002). "Pro-environmental Behaviour: Situational Barriers and Concern for the Good at Stake. In: Blok, V., Wesselink, R., Studynka, O. and Kemp, R. (2015)". Encouraging sustainability in the workplace: a survey on the pro-environmental behaviour of university employees. Journal of Cleaner Production, 106, 55-67.
Dastgheyb. A. (1992). "Opposite attitude in contemporaneous literature". 1th Edition, Tehran: Khonya Publishing. [In Persian].
Dichez, D. (1991). "The theories of literary criticism". Translated by Yuosefi, Gh. and Sedighiani, M.T, Tehran: Elmi publishing.
Farokgzad, F. (2005). "Poems". 1th Edition, Tehran: Shafagh Publishing.
Habibi Nasaami, M. (2014). "On with Shobeyro: An Ecocritical Approach". Institute of Humanities and cultural studies, 5 (4), 95-115. [In Persian].
Hashemi, SH. (2010). "Which choose directors for their teachers: formal or informal Education". The journal school Growth Management, 9 (1), 28- 30. [In Persian].
Hoad, T.F. (1996). "The concise Oxford Dictionary of English Etymology".
Kianpour, M. and Fayazi. M. (2017). "Environmental contents in Gilak Poems regarding to eco- criticism". Contemporary Iranian literature magazine, 7 (3), 43-96. [In Persian].
Kollmuss, A. and Agyeman, J. (2002). "Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? ". Journal of Environmental Education Research, 8 (3), 239-260.
Koushesh, R. and  Kafashi. A. (2011). "Symbolic comparative research of Elements of Nature in Shahnameh". Mystical literature and Mythology magazine, 5 (24), 129- 156. [In Persian].
Lahijanian. A. (2012). "Environmental Education, Science and Research Branch". Tehran:  Islamic Azad university press. [In Persian].
Liebrand, W. B. G., Messick, D. M. and Wilke, H. A. M. (1992). Social Dilemmas: Theoretical Issues and Research Findings. In: Blok, V., Wesselink, R., Studynka, O. and Kemp, R. (2015). Encouraging sustainability in the workplace: a survey on the pro-environmental behaviour of university employees. Journal of Cleaner Production, 106, 55-67.
Mirza mohamadi, M.H. and Zafari Pour, T. (2009). "Investigating the role of informal education in the formation of individual and social character". Culture Engineering Magazine, 3 (27-28), 8-19. [In Persian].
Parsapoor, Z. (2013). "Eco-criticisim". 1th Ediotion, Tehran: institute for Humanities and Cultural Studies Publishing. [In Persian].
Remak, H. (2012). "Definition and functionality of comparative literature". (6), Academy of language and literature magazine. [In Persian].
Sepehri, S. (2018). "Eight Book". Qhom: Negaran qhalam Publishing.[In Persian].
Shabani, H. (2013). "Educational skills (Methods and Techniques of teaching) ". Tehran: Samt Publishing. [In Persian].
Sharegh, B. (1971). "Nima and Persian literature". Tehran:Tahoura Publishing. [In Persian].
Statistical Center of Iran . (2012). "Definitions and concepts of Statistical standard: To use in Statistical plans and reports". 1th, Tehran, Head Office: International Relations and International cooperation Publishing.
Tehrani, K.H. (1958). "Nima Yuoshij's modernism". 1th, Tabriz: Azarbayejan Ketab publishing.
Zarghani,S.M. (2004). "Perspective of contemporary poetry of Iran". 1th Edition, Tehran: Sales Publishing. [In Persian].
Zehtab Yazdi, Y. (2008). "A survey of knowledge, attitude and environmental behavior of Tehran university". Master's thesis, Payame noor university. Tehran [In Persian].