با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران
بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله

بهمن زندی؛ محمدرضا سرمدی؛ ناهید کریمی

دوره 5، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش در پی تبیین نیازهای آموزشی شهروندان تهرانی بر اساس هدف اصلی "شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مردم تهران، در زمینة زلزله" انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جهت تعیین نیازهای آموزشی از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل سه‌بُعدی کافمن، گوریکان و جانسون استفاده شده است. جامعة آماری این مطالعه، جمعیت شهر تهران (بر ...  بیشتر

نقد دیدگاه لین وایت در مساله بحران زیست محیطی بر اساس مبنای انسان شناختی اسلامی

علیرضا پارسا

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 74-65

چکیده
   رشد علم و فناوری، پس از دوران نوزائی منجر به تسلط هرچه بیشتر انسان بر طبیعت و بهره­ برداری بی­ رویه از آن گردید، این امر منجر به پیدایش بحران زیست محیطی شد، این پیشامد، ضرورت توجه و شناخت عوامل بحران و تقویت اخلاق زیست محیطی را برای همگان روشن ساخت، ارائه راه حل­ های موقتی و همچنین ارائه نظریه ­های فلسفی و دینی در پی این احساس ...  بیشتر