با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور

چکیده

 رشد علم و فناوری، پس از دوران نوزائی منجر به تسلط هرچه بیشتر انسان بر طبیعت و بهره­ برداری بی­ رویه از آن گردید، این امر منجر به پیدایش بحران زیست محیطی شد، این پیشامد، ضرورت توجه و شناخت عوامل بحران و تقویت اخلاق زیست محیطی را برای همگان روشن ساخت، ارائه راه حل­ های موقتی و همچنین ارائه نظریه ­های فلسفی و دینی در پی این احساس در میان علاقه ­مندان به طبیعت و اندیشمندان ظهور کرد.
"لین وایت" پیدایش بحران را معلول نخوت مسیحیت نسبت به طبیعت دانست و انسان شناختی ادیان توحیدی (یهودی- مسیحی) را عامل اصلی این بحران معرفی نمود، دیدگاه وی مورد نقد ناقدان مسیحی قرار گرفت اما از نظر انسان شناختی اسلامی که مشترکاتی با انسان شناختی مسیحی دارد، نه تنها سخن "لین وایت" در مسأله اخلاق زیست محیطی، نارسا است؛ بلکه اسلام می تواند همان دین جدیدی باشد که "لین وایت" برای نجات طبیعت پیشنهاد کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه­ ای شامل شناسایی، مطالعه، طبقه ­بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و جمع­ بندی اطلاعات درخصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته و با واکاوی دیدگاه لین وایت در تبیین علل پیدایش بحران زیست محیطی این نظر را بر مبنای انسان شناختی اسلامی نقد کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دیدگاه لین وایت در مواجهه با مبنای انسان‌شناختی اسلامی، ناتوان از تبیینی مطابق واقع از علل پیدایش بحران زیست محیطی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of Lynn White's Viewpoint on the Issue of Environmental Crisis Based on Islamic Anthropology

نویسنده [English]

  • Ali Reza Parsa

Department of Philosophy and Islamic Kalam, Payam Noor University

چکیده [English]

The growth of science and technology, after the renaissance was leading to greater domination of human beings over nature and its­ indiscriminate exploitation. This phenomenon led to the emergence of the environmental crisis. This event made the necessity of attention and recognition of crisis causes and strengthen of environmental ethics clear to everyone. Presenting temporary solutions and also philosophical and religious theories emerged among nature enthusiasts and scholars following this feeling.
 Lynn White believed that Christianity arrogance towards nature was the cause of this environmental crisis and introduced the anthropology of monotheistic religions (Judeo-Christian) as the main cause of this crisis. His viewpoint was criticized by Christian critics, but according to Islamic anthropology which has some views in common with Christian anthropology, not only Lynn White’s utterance on environmental ethics is inaccurate but Islam can be the new religion that "Lynn White" has offered to save nature. This research using descriptive-analytical method to collect library information including the recognition, study, and classification of information, data analysis and summarization on the subject matter and by analyzing of Lynn White’s view point in explaining the causes of the environmental crisis emergence has criticized this view based on the Islamic anthropology. The results of this research show that Lynn White's viewpoint in dealing with Islamic anthropology is unable to explain the causes of the environmental crisis emergence in accordance with fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human being
  • crisis
  • Environmental ethics
  • Lynn White
  • God's Vicegerent) Caliph of Allah (
  • Theocentrism
  • Islamic Anthropology
The Holy Quran
Nahj al Balagha (2008). Seyed Jafar Shahidi, Tehran: Scientific and Cultural Organization.
Azarang,­­ A. (1985). “Technology and environment crisis.” Tehran: Amirkabir. [In Persian].
Bidhendi, M. et al. (2014). “Francis Bacon anthropology and enviromental crisis.” Journal of Philosophical Meditations. fourth year. Vol. 12. [In Persian].
Double, P. (2005). “Through caliphate based on Judeo-Christian conception of the nature.” Malekian, M.Pojman, L. Environmental ethics. Vol. 1. Tehran: Tosseh Publication. [In Persian].
Durant,W (2013). “History of Philosophy, transated by Abbas Zaryabe Khoi” Tehran: Cultural and Scientific Press. [In Persian].
Golshani, M. (2006). “from secular science to religious science.” Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. [In Persian].
Jahangiri, M. (1990). “Life and works and ideas of Francis Bacon.” Tehran: Cultural and Scientific Press. [In Persian].
Javadi Amoli, A. (1985). “Dozens of articles on the origin and resurrection.” Tehran:Al-Zahra. [In Persian].
ــــــــ(2008). “the Interpretation of human to human.” Asra Publication. [In Persian].
Kiss, A. Ch.(2000). “Environmental law.”   Mohammad Hasan Habibi. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
Klark, S. (2005). “Environmental ethics.” Muzaffar, M. H. Journal of Seven Heavens, No. 26. [In Persian].
Mankryf, Lewis W. (2005). “the Cultural foundation of our environmental crisis.”


Melikian, M. Pojman, L. Environmental ethics. Vol. 1. Tehran: Tosseh Piblication. [In Persian].
Mesbah Yazdi, M. T. (2007). Knowledge of the Quran (3-1), Qom, Imam Khomeini Education and Research Institute. [In Persian].
ــــــــ (a 2009). “Anthropology in the Quran, Qom.” Imam Khomeini Education and Research Institute. [In Persian].
ــــــــ (b 2009). “Islamic legal theory.” Qom: Imam Khomeini Education and Research Institute. [In Persian].
Motahari, M. (1983). “Introduction to the Islamic worldview (7-1).” Qom: Islamic Publications Office. [In Persian].
Mulla Sadra, M. bin Ibrahim. (1987). “Interpreting the Quran al-Karim.” Qom: Bidar Publication. [In Persian].
 ــــــــ (2000). “AH, The four journeys.” Tehran: Daralmarf Islamiyah. [In Persian].
Pojman, L. (2005). “Environmental ethics.” Mohsen Salasi, et al. Tehran: Tosseh Publication. [In Persian].
Soltani, M. A. (1997). “Water from the perspective of religions”. Culture of Jihad. [In Persian].
Tabatabai, S. M. (1981). “The Quran in Islam.” Hejrat Publications. [In Persian].
ــــــــ (1985). “Almizan, Mousavi Hamedani,S. M. B.” Qom: Scientific and Intellectual Foundation of Allameh Tabatabai. [In Persian].
White, L. (2005). “the Historical roots of our ecological crisis.” Malekian, M. Pojman, L. Environmental ethics. Vol. 1. Tehran: Tosseh Publication. [In Persian].